Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tóm tắt Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: ...lý đánh giá chất lượng của hệ thống kiểm soát. Điều quan trọng trong giám sát là phải xác định được hệ thống kiểm soát nội bộ có vận hành đúng như thiết kế hay không và có cần thiết phải sửa đổi chúng cho phù hợp với tùng giai đoạn phát triển của tổ chức hay không. Thông thường các nhà quản lý... và các hoạt động cho vay vốn lưu động để thi công xây lắp, sản xuất. Thời kỳ từ năm 1995 đến nay Từ năm 1995 đến nay, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chuyển hẳn sang kinh doanh như một ngân hàng thương mại thực sự. Theo quyết định số 2919/KTTH ngày 29/5/1995, Thủ tướng chính phủ đã ...iệc nội bộ. 2.2.4.2 Mô hình hoạt động kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc tại Việt Nam Qua nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại Nhà nước (trừ ngân hàng công thương Việt Nam tác giả không tham kh...

pdf29 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 694 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_01478.pdf
Ebook liên quan