Thị trường lao động ở khu vực nông thôn Việt Nam

Tóm tắt Thị trường lao động ở khu vực nông thôn Việt Nam: ............................. 65 3.1.4. Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người tao động tự tạo việc làm là chính .................................................................................. 65 3.2. Các giải pháp chủ yếu phát triển thị trường lao động ở khu vực nông thôn Việt Na...g phát triển kinh tế nông thôn - thực trạng và giải pháp", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2005. 2 - Hoàng Ngọc Hòa: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008. - Lê Quang Phi: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa,... sử, luận văn áp dụng những phương pháp cụ thể phù hợp với đối tượng, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đã xác định, 4 như lôgic và lịch sử, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp… và kế thừa các kết quả nghiên cứu có liên quan đã được công bố. 6. Một số đóng góp chính của luận văn Với mụ...

pdf10 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf02050000725.pdf