Tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam

Tóm tắt Tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam: ... - xây dựng chương trình và nội dung đào tạo đảm bảo cho sinh viên điều dưỡng sau khi tốt nghiệp có được các năng lực theo quy định; - giảng viên điều dưỡng xác định mục tiêu và nội dung đào tạo cho Cử nhân điều dưỡng; - sinh viên điều dưỡng phấn đấu học tập và tự đánh giá năng lực nghề ng... xác định các vấn đề về sức khỏe và bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng. 4. Tiêu chí 2: Ra các quyết định về chăm sóc cho người bệnh, gia đình và cộng đồng an toàn và hiệu quả. 5. Tiêu chí 3: Thực hiện các can thiệp điều dưỡng để hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng đáp ứng với các ...ệnh và gia đình trước khi cung cấp những thông tin “xấu”. Tiêu chuẩn 14: Xác định nhu cầu và tổ chức hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng động 49. Tiêu chí 1: Thu thập và phân tích thông tin về nhu cầu hiểu biết của cá nhân, gia đình, và cộng đồng về hướng dẫn, giáo d...

pdf15 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh 
hình rõ ràng. 
2. Sự cần thiết 
 Việc xây dựng và ban hành Bộ Chuẩn năng lực cơ bản cho điều dưỡng Việt 
Nam có ý nghĩa rất quan trọng bởi các lý do cơ bản sau đây: 
2.1 Đối với cơ sở đào tạo 
- phân biệt năng lực giữa Cử nhân điều dưỡng với các cấp đào tạo điều dưỡng 
khác (Cao đẳng, trung học); 
- xây dựng chương trình và nội dung đào tạo đảm bảo cho sinh viên điều dưỡng 
sau khi tốt nghiệp có được các năng lực theo quy định; 
- giảng viên điều dưỡng xác định mục tiêu và nội dung đào tạo cho Cử nhân điều 
dưỡng; 
- sinh viên điều dưỡng phấn đấu học tập và tự đánh giá năng lực nghề nghiệp 
của bản thân; 
 - so sánh năng lực đầu ra của điều dưỡng Việt Nam với điều dưỡng của các 
nước, thúc đẩy quá trình hội nhập và công nhận trình độ đào tạo giữa các nước 
trong khu vực và trên thế giới. 
2.2 Đối với cơ sở sử dụng nhân lực điều dưỡng 
- xác định phạm vi hành nghề giữa các cấp điều dưỡng; 
- phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng cấp điều dưỡng; 
- xây dựng tiêu chuẩn thực hành nghề nghiệp cho các cấp điều dưỡng; 
- xác định trách nhiệm và nghĩa vụ nghề nghiệp của người Điều dưỡng và giải 
quyết các sai phạm về đạo đức và hành nghề Điều dưỡng. 
2.3 Đối với các cơ quan quản lý điều dưỡng 
- các quốc gia công nhận sự tương đương về trình độ Điều dưỡng giữa các quốc 
gia; 
- hợp tác và trao đổi Điều dưỡng giữa các quốc gia; 
- xây dựng chương trình đào tạo Điều dưỡng quốc tế; 
- xác định năng lực, chuẩn mực điều dưỡng ở mỗi quốc gia và khu vực. 
3. Cơ sở xây dựng chuẩn năng lực cỏa bản điều dưỡng 
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/QH 12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của 
Quốc Hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Thỏa thuận khung thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ điều dưỡng giữa các nước 
trong khu vực ASEAN do Chính phủ Việt Nam ký kết với các nước thành viên 
khối ASEAN ngày 8 tháng 12 năm 2006. 
- Tiêu chuẩn nghiệp vụ Ngạch công chức điều dưỡng theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV, ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Bộ Nội vụ. 
- Chuẩn Năng lực chung của cử nhân điều dưỡng do Tổ chức Y tế thế giới khu 
vực Tây Thái Bình Dương khuyến cáo. 
- Chuẩn “Năng lực điều dưỡng chuyên nghiệp - Professional Nurse” của Hội 
đồng Điều dưỡng thế giới (ICN - 2003). 
- Chuẩn năng lực cho Điều dưỡng của Philippines. 
4. Qúa trình xây dựng 
4.1 Quá trình chuẩn bị của Hội Điều dưỡng Việt Nam 
- Thành lập Ban biên soạn Tiêu chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam, gồm các 
nhà đào tạo, quản lý và xây dựng chính sách y tế, có sự tham gia tư vấn của các 
chuyên gia điều dưỡng quốc tế. 
- Ban biên soạn đã tiến hành dịch và nghiên cứu tài liệu trong nước và tài liệu 
quốc tế về chuẩn năng lực điều dưỡng 
- Ban biên soạn đã xây dựng các bản thảo tiêu chuẩn năng lực để xin ý kiến góp 
 ý trong các hội thảo điều dưỡng tại các vùng, miền. 
- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ sở đào tạo điều dưỡng, các bệnh viện và 
đăng trên website của Hội Điều dưỡng để tham khảo ý kiến của Hội viên. 
- Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam đã họp thông qua. Chủ tịch Hội Điều 
dưỡng Việt Nam đã ký ban hành về phương diện Hội nghề nghiệp để sử dụng 
làm tài liệu tham khảo và đã trình Bộ Y tế lần một vào năm 2009. Lần thứ 2 
Hội Điều dưỡng Việt Nam tiếp tục bổ sung cập nhật và trình Bộ Y tế vào tháng 
10 năm 2011. 
4.2 Quá trình phê duyệt của Bộ Y tế 
- Trên cơ sở đề xuất của Hội Điều dưỡng Việt Nam, sau khi có ý kiến chỉ đạo 
của Bộ trưởng Bộ Y tế, Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế đã đảm nhiệm vai trò đầu 
mối để tiếp tục hoàn chỉnh Chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam theo các quy 
định của Bộ Y tế. 
- Bộ trưởng Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định Tài liệu chuẩn 
năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam. Hội đồng do PGS.TS Nguyễn Viết 
Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế là Chủ tịch Hội đồng và có 15 thành viên. 
- Hội đồng đã họp thẩm định tài liệu và đã có ý kiến góp ý bổ sung về nội dung 
và thể thức văn bản.Tổ Thư ký Hội đồng đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng đẻ 
tiếp tục hoàn thiện Tài liệu. 
- Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế đã có văn bản xin góp ý lần cuối của các Vụ, Cục 
của Bộ Y tế để hoàn thiện. 
- Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định ban hành Chuẩn năng lực cơ bản của điều 
dưỡng Việt Nam tại Quyết định số .. ngày . tháng .. năm 2012. 
5 Tóm tắt nội dung tài liệu 
 Bộ Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam được cấu trúc theo khuôn 
mẫu chung của điều dưỡng khu vực Châu Á Thái Bình Dương và ASEAN để đáp 
ứng yêu cầu của khu vực và để dễ so sánh với chuẩn năng lực điều dưỡng các nước. 
Tài liệu chuẩn năng lực cơ bản điều dưỡng Việt Nam được cấu trúc thành 3 lĩnh vực, 
25 tiêu chuẩn và 110 tiêu chí. 
Mỗi lĩnh vực thể hiện một chức năng cơ bản của người điều dưỡng. Trong tài 
liệu này được chia thành 3 lĩnh vực là: năng lực thực hành, quản lý chăm sóc và phát 
triển nghề, luật pháp và đạo đức điều dưỡng. 
Mỗi tiêu chuẩn thể hiện một phần của lĩnh vực và bao hàm một nhiệm vụ của 
người điều dưỡng. 
 Mỗi tiêu chí là một thành phần của tiêu chuẩn. Một tiêu chí có thể áp dụng 
chung cho các tiêu chuẩn và các lĩnh vực. 
Bộ Chuẩn năng lực cơ bản cho Điều dưỡng Việt Nam được biên soạn công 
phu, tham khảo nhiều nguồn tài liệu có giá trị, thông qua nhiều kênh thông tin để lấy 
ý kiến góp ý và điều chỉnh cho phù hợp với hiện trạng chuyên ngành Điều dưỡng 
Việt Nam và xu thế hội nhập. 
 Phần Hai 
Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam 
I. Lĩnh vực 1: Năng lực thực hành chăm sóc 
Tiêu chuẩn 1: Thể hiện sự hiểu biết về tình trạng sức khỏe, bệnh tật của các cá 
nhân, gia đình và cộng đồng 
1. Tiêu chí 1: Xác định nhu cầu về sức khỏe và tình trạng sức khỏe của các cá 
nhân, gia đình và cộng đồng. 
2. Tiêu chí 2: Giải thích tình trạng sức khỏe của các cá nhân, gia đình và cộng 
đồng. 
Tiêu chuẩn 2: Ra quyết định chăm sóc phù hợp với nhu cầu của các cá nhân, gia 
đình và cộng đồng 
3. Tiêu chí 1: Thu thập thông tin và phân tích các vấn đề về sức khỏe, bệnh tật để 
xác định các vấn đề về sức khỏe và bệnh tật của cá nhân, gia đình và cộng đồng. 
4. Tiêu chí 2: Ra các quyết định về chăm sóc cho người bệnh, gia đình và cộng 
đồng an toàn và hiệu quả. 
5. Tiêu chí 3: Thực hiện các can thiệp điều dưỡng để hỗ trợ cá nhân, gia đình và 
cộng đồng đáp ứng với các vấn đề về sức khỏe/bệnh tật phù hợp với văn hóa, tín 
ngưỡng của người bệnh, gia đình người bệnh. 
6. Tiêu chí 4: Theo dõi sự tiến triển của các can thiệp điều dưỡng đã thực hiện. 
Tiêu chuẩn 3: Xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của người bệnh, gia 
đình và cộng đồng 
7. Tiêu chí 1: Phân tích và xác định được những nhu cầu chăm sóc ưu tiên của cá 
nhân, gia đình và cộng đồng. 
8. Tiêu chí 2: Thực hiện các can thiệp chăm sóc đáp ứng nhu cầu chăm sóc ưu 
tiên của cá nhân, gia đình và cộng đồng. 
Tiêu chuẩn 4: Sử dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và can 
thiệp điều dưỡng 
9. Tiêu chí 1: Thực hiện nhận định người bệnh toàn diện và có hệ thống. 
10. Tiêu chí 2: Tập hợp và ghi đầy đủ thông tin thích hợp vào hồ sơ điều dưỡng. 
11. Tiêu chí 3: Phân tích và diễn giải các thông tin về người bệnh một cách chính 
xác. 
 12. Tiêu chí 4: Lập kế hoạch chăm sóc điều dưỡng dựa trên nhận định người bệnh 
và có sự thống nhất với đồng nghiệp, người nhà người bệnh về các vấn đề ưu 
tiên, sự mong muốn và kết quả mong đợi cho người bệnh. 
13. Tiêu chí 5: Giải thích các can thiệp điều dưỡng cho người bệnh, gia đình 
người bệnh và thực hiện các can thiệp theo kế hoạch chăm sóc điều dưỡng, bảo 
đảm an toàn, thoải mái, hiệu quả cho người bệnh. 
14. Tiêu chí 6: Hướng dẫn người bệnh, gia đình người bệnh các phương pháp tự 
chăm sóc một cách phù hợp. 
15. Tiêu chí 7: Đánh giá kết quả của quá trình chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch 
chăm sóc dựa vào tình trạng sức khỏe người bệnh và kết quả mong đợi. 
16. Tiêu chí 8: Thực hiện các công việc cần thiết để hỗ trợ người bệnh xuất viện. 
17. Tiêu chí 9: Tuyên truyền giáo dục sức khỏe và hướng dẫn cách phòng bệnh 
cho người bệnh. 
Tiêu chuẩn 5: Tạo sự an toàn, thoải mái và kín đáo cho người bệnh 
18. Tiêu chí 1: Thực hiện các biện pháp an toàn trong chăm sóc cho người bệnh. 
19. Tiêu chí 2: Tạo môi trường chăm sóc thoải mái trong khi chăm sóc cho người 
bệnh. 
20. Tiêu chí 3: Bảo đảm sự kín đáo trong khi chăm sóc cho người bệnh. 
 Tiêu chuẩn 6: Tiến hành các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình 
21. Tiêu chí 1: Tuân thủ các bước của quy trình điều dưỡng trong phạm vi chuyên 
môn. 
22. Tiêu chí 2: Thực hiện thành thạo kỹ thuật điều dưỡng. 
23. Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn. 
Tiêu chuẩn 7: Dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả 
24. Tiêu chí 1: Khai thác tiền sử dị ứng thuốc của người bệnh. 
25. Tiêu chí 2: Tuân thủ quy tắc khi dùng thuốc. 
26. Tiêu chí 3: Hướng dẫn người bệnh dùng thuốc đúng và an toàn. 
27. Tiêu chí 4: Phát hiện và xử trí ban đầu các dấu hiệu của phản ứng có hại của 
thuốc và báo cáo kịp thời cho bác sĩ và điều dưỡng phụ trách. 
28. Tiêu chí 5: Nhận biết sự tương tác giữa thuốc với thuốc và thuốc với thức ăn. 
29. Tiêu chí 6: Đánh giá hiệu quả của việc dùng thuốc. 
30. Tiêu chí 7: Ghi chép và công khai việc sử dụng thuốc cho người bệnh. 
Tiêu chuẩn 8: Đảm bảo chăm sóc liên tục 
31. Tiêu chí 1: Bàn giao tình trạng của người bệnh với nhóm chăm sóc kế tiếp một 
cách cụ thể, đầy đủ và chính xác. 
 32. Tiêu chí 2: Phối hợp hiệu quả với người bệnh, gia đình và đồng nghiệp để đảm 
bảo chăm sóc liên tục cho người bệnh. 
33. Tiêu chí 3: Thiết lập các biện pháp để thực hiện chăm sóc liên tục cho người 
bệnh. 
Tiêu chuẩn 9: Sơ cứu và đáp ứng khi có tình huống cấp cứu 
34. Tiêu chí 1: Phát hiện sớm những thay đổi đột ngột về tình trạng sức khỏe 
người bệnh. 
35. Tiêu chí 2: Ra quyết định xử trí sơ cứu, cấp cứu kịp thời và phù hợp. 
36. Tiêu chí 3: Phối hợp hiệu quả với các thành viên nhóm chăm sóc trong sơ cứu, 
cấp cứu. 
37. Tiêu chí 4: Thực hiện sơ cứu, cấp cứu hiệu quả cho người bệnh. 
Tiêu chuẩn 10: Thiết lập được mối quan hệ tốt với người bệnh, gia đình và đồng 
nghiệp 
38. Tiêu chí 1: Tạo dựng niềm tin đối với người bệnh, người nhà và thành viên 
trong nhóm chăm sóc. 
39. Tiêu chí 2: Dành thời gian cần thiết để giao tiếp với người bệnh, người nhà và 
thành viên trong nhóm chăm sóc. 
40. Tiêu chí 3: Lắng nghe và đáp ứng thích hợp những băn khoăn, lo lắng của 
người bệnh và người nhà người bệnh. 
Tiêu chuẩn 11: Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và gia đình người bệnh 
41. Tiêu chí 1: Nhận biết tâm lý và nhu cầu của người bệnh qua những biểu hiện 
nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của người bệnh. 
42. Tiêu chí 2: Giao tiếp hiệu quả với các cá nhân, gia đình, cộng đồng có các trở 
ngại về giao tiếp do bệnh tật, do những khó khăn về tâm lý. 
43. Tiêu chí 3: Thể hiện lời nói, cử chỉ động viên, khuyến khích người bệnh an 
tâm điều trị. 
44. Tiêu chí 4: Thể hiện sự hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng trong giao tiếp với 
người bệnh, gia đình và nhóm người. 
Tiêu chuẩn 12: Sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông và phương tiện nghe 
nhìn trong giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh 
45. Tiêu chí 1: Sử dụng các phương tiện nghe nhìn sẵn có để truyền thông và hỗ 
trợ giao tiếp với người bệnh, người nhà và cộng đồng. 
46. Tiêu chí 2: Sử dụng các phương pháp, hình thức giao tiếp hiệu quả và thích 
hợp với người bệnh, người nhà người bệnh. 
 Tiêu chuẩn 13: Cung cấp thông tin cho người bệnh, người nhà về tình trạng sức 
khỏe hiệu quả và phù hợp 
47. Tiêu chí 1: Xác định những thông tin cần cung cấp cho người bệnh và gia 
đình. 
48. Tiêu chí 2: Chuẩn bị về tâm lý cho người bệnh và gia đình trước khi cung cấp 
những thông tin “xấu”. 
Tiêu chuẩn 14: Xác định nhu cầu và tổ chức hướng dẫn, giáo dục sức khỏe cho cá 
nhân, gia đình và cộng động 
49. Tiêu chí 1: Thu thập và phân tích thông tin về nhu cầu hiểu biết của cá nhân, 
gia đình, và cộng đồng về hướng dẫn, giáo dục sức khỏe. 
50. Tiêu chí 2: Xác định nhu cầu và những nội dung cần hướng dẫn, giáo dục sức 
khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. 
51. Tiêu chí 3: Xây dựng kế hoạch giáo dục sức khỏe phù hợp với văn hóa, xã hội 
và tín ngưỡng của cá nhân, gia đình và cộng đồng. 
52. Tiêu chí 4: Xây dựng tài liệu giáo dục sức khỏe phù hợp với trình độ của đối 
tượng. 
53. Tiêu chí 5: Thực hiện tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp, hiệu 
quả. 
54. Tiêu chí 6: Đánh giá kết quả giáo dục sức khỏe và điều chỉnh kế hoạch giáo 
dục sức khỏe dựa trên mục tiêu và kết quả mong chờ. 
Tiêu chuẩn 15: Hợp tác với các thành viên nhóm chăm sóc 
55. Tiêu chí 1: Duy trì tốt mối quan hệ với các thành viên trong nhóm, coi người 
bệnh như một cộng sự trong nhóm chăm sóc. 
56. Tiêu chí 2: Hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm chăm sóc để đưa ra các 
quyết định phù hợp nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc. 
57. Tiêu chí 3: Hợp tác tốt với các thành viên nhóm chăm sóc trong việc theo dõi, 
chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện nhiệm vụ được giao. 
58. Tiêu chí 4: Tôn trọng vai trò và quan điểm của đồng nghiệp. 
59. Tiêu chí 5: Chia sẻ thông tin một cách hiệu quả với các thành viên trong nhóm 
chăm sóc. 
60. Tiêu chí 6: Thực hiện vai trò đại diện hoặc biện hộ cho người bệnh để bảo 
đảm các quyền, lợi ích và vì sự an toàn của người bệnh. 
Lĩnh vực 2: Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp 
Tiêu chuẩn 16: Quản lý, ghi chép và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy định 
 61. Tiêu chí 1: Thực hiện các quy chế quản lý, lưu giữ hồ sơ bệnh án theo quy 
định luật pháp và của Bộ Y tế. 
62. Tiêu chí 2: Bảo mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và Phiếu chăm sóc của 
người bệnh. 
63. Tiêu chí 3: Ghi chép hồ sơ điều dưỡng bảo đảm tính khách quan, chính xác, 
đầy đủ và kịp thời. 
64. Tiêu chí 4: Sử dụng các dữ liệu thu thập được về tình trạng sức khỏe người 
bệnh làm cơ sở để xây dựng chính sách và tạo thuận lợi cho việc chăm sóc 
người bệnh. 
Tiêu chuẩn 17: Quản lý công tác chăm sóc người bệnh 
65. Tiêu chí 1: Quản lý công việc, thời gian của cá nhân hiệu quả và khoa học. 
66. Tiêu chí 2: Xác định các công việc hoặc nhiệm vụ cần hoàn thành theo thứ tự 
ưu tiên. 
67. Tiêu chí 3: Tổ chức, điều phối, phân công và ủy quyền nhiệm vụ cho các 
thành viên của nhóm chăm sóc một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả. 
68. Tiêu chí 4: Thể hiện sự hiểu biết về mối quan hệ giữa quản lý và sử dụng các 
nguồn lực có hiệu quả để đảm bảo chất lượng chăm sóc và an toàn cho người 
bệnh. 
69. Tiêu chí 5: Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc người 
bệnh cũng như cập nhật kiến thức chuyên môn. 
Tiêu chuẩn 18: Quản lý, vận hành và sử dụng các trang thiết bị y tế có hiệu quả 
70. Tiêu chí 1: Thiết lập các cơ chế quản lý, phát huy tối đa chức năng hoạt động 
của các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho chăm sóc và điều trị. 
71. Tiêu chí 2: Lập và thực hiện kế hoạch bảo trì phương tiện, trang thiết bị do 
mình phụ trách. 
72. Tiêu chí 3: Vận hành các trang thiết bị, phương tiện sử dụng trong chăm sóc 
bảo đảm an toàn, hiệu quả và phòng tránh nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc 
y tế. 
Tiêu chuẩn 19: Sử dụng nguồn tài chính thích hợp để chăm sóc người bệnh hiệu 
quả 
73. Tiêu chí 1: Nhận biết được hiệu quả kinh tế khi sử dụng các nguồn lực sẵn có 
tại nơi làm việc để sử dụng thích hợp, hiệu quả. 
74. Tiêu chí 2: Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng các nguồn lực trong chăm 
sóc người bệnh thuộc phạm vi phân công hiệu quả. 
Tiêu chuẩn 20: Thiết lập môi trường làm việc an toàn và hiệu quả 
75. Tiêu chí 1: Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc về an toàn lao động. 
76. Tiêu chí 2: Tuân thủ các chính sách, quy trình về phòng ngừa cách ly và kiểm 
soát nhiễm khuẩn. 
77. Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về kiểm soát môi trường chăm sóc (tiếng 
ồn, không khí, nguồn nước). 
78. Tiêu chí 4: Tuân thủ quy định về quản lý, xử lý chất thải. 
79. Tiêu chí 5: Tuân thủ các bước về an toàn phòng cháy chữa cháy, động đất 
hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. 
80. Tiêu chí 6: Thể hiện sự hiểu biết về những khía cạnh có liên quan đến sức 
khỏe nghề nghiệp và luật pháp về an toàn lao động. 
Tiêu chuẩn 21: Cải tiến chất lượng chăm sóc và quản lý nguy cơ trong môi trường 
chăm sóc 
81. Tiêu chí 1: Nhận thức được sự cần thiết về các hoạt động bảo đảm chất lượng, 
cải tiến chất lượng thông qua sự nghiên cứu, phản hồi và đánh giá thực hành 
thường xuyên. 
82. Tiêu chí 2: Phát hiện, báo cáo và đưa ra các hành động khắc phục phù hợp các 
nguy cơ trong môi trường chăm sóc người bệnh 
83. Tiêu chí 3: Nhận phản hồi từ người bệnh, gia đình và các đối tượng liên quan 
để cải tiến chất lượng các hoạt động chăm sóc. 
84. Tiêu chí 4: Áp dụng các phương pháp cải tiến chất lượng phù hợp. 
85. Tiêu chí 5: Tham gia các hoạt động cải tiến chất lượng tại cơ sở. 
86. Tiêu chí 6: Chia sẻ các thông tin liên quan đến tình trạng người bệnh với các 
thành viên trong nhóm chăm sóc. 
87. Tiêu chí 7: Bình phiếu chăm sóc để cải tiến và khắc phục những tồn tại về 
chuyên môn và thủ tục hành chính. 
88. Tiêu chí 8: Đưa ra những đề xuất phù hợp về các biện pháp chăm sóc và 
phòng ngừa bệnh. 
89. Tiêu chí 9: Sử dụng bằng chứng áp dụng vào thực hành chăm sóc để tăng 
cường sự an toàn trong chăm sóc người bệnh. 
Tiêu chuẩn 22: Nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng 
90. Tiêu chí 1. Xác định và lựa chọn các lĩnh vực và vấn đề nghiên cứu phù họp, 
cần thiết và khả thi. 
91. Tiêu chí 2: Áp dụng các phương pháp phù hợp để tiến hành nghiên cứu những 
vấn đề đã lựa chọn. 
92. Tiêu chí 3: Sử dụng phương pháp thống kê thích hợp để phân tích và diễn giải 
dữ liệu thu thập được. 
93. Tiêu chí 4: Đề xuất các giải pháp thích hợp dựa trên kết quả nghiên cứu. 
 94. Tiêu chí 5: Trình bày, chia sẻ kết quả nghiên cứu với đồng nghiệp, người bệnh 
và những người có liên quan. 
95. Tiêu chí 6: Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực hành điều dưỡng. 
Sử dụng các bằng chứng từ nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng thực 
hành chăm sóc điều dưỡng. 
Tiêu chuẩn 23: Duy trì và phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp 
96. Tiêu chí 1: Xác định rõ mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu 
học tập, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. 
97. Tiêu chí 2: Học tập liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng và ứng dụng kiến 
thức đã học để nâng cao chất lượng thực hành chăm sóc điều dưỡng. 
98. Tiêu chí 3: Tham gia vào các hoạt động của tổ chức nghề nghiệp. 
99. Tiêu chí 4: Quảng bá hình ảnh của người điều dưỡng, thể hiện tác phong và tư 
cách tốt, trang phục phù hợp, lời nói thuyết phục và cách cư xử đúng mực. 
100. Tiêu chí 5: Thể hiện thái độ tích cực với những đổi mới và những quan điểm 
trái chiều, thể hiện sự lắng nghe các kiến nghị và đề xuất, thử nghiệm những 
phương pháp mới và thích nghi với những thay đổi. 
101. Tiêu chí 6: Thực hiện chăm sóc theo các tiêu chuẩn thực hành điều dưỡng. 
102. Tiêu chí 7: Đóng góp vào việc đào tạo nâng cao trình độ và phát triển nghề 
nghiệp cho đồng nghiệp. 
103. Tiêu chí 8: Đóng góp vào việc nâng cao vai trò, vị thế của người điều dưỡng, 
ngành điều dưỡng trong ngành y tế và trong xã hội. 
Lĩnh vực 3: Năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp 
Tiêu chuẩn 24: Hành nghề theo quy định của pháp luật 
104. Tiêu chí 1: Hành nghề theo quy định của pháp luật liên quan đến y tế, quy 
định của Bộ Y tế và thực hành điều dưỡng. 
105. Tiêu chí 2: Tuân thủ các quy định của cơ sở nơi làm việc. 
106. Tiêu chí 3: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của đơn vị/tổ chức và luật định. 
107. Tiêu chí 4: Ghi chép và bảo quản hồ sơ chăm sóc và tài liệu liên quan đến 
người bệnh, các vấn đề sức khỏe của người bệnh phù hợp với các tiêu chuẩn 
thực hành chăm sóc. 
Tiêu chuẩn 25: Hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 
108. Tiêu chí 1. Chịu trách nhiệm cá nhân khi đưa ra các quyết định và can thiệp 
chăm sóc. 
109. Tiêu chí 2: Tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của quốc gia và quốc tế 
trong thực hành điều dưỡng. 
110. Tiêu chí 3: Báo cáo các hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm quyền và chịu 
trách nhiệm cá nhân với báo cáo đó. 

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_chuan_nang_luc_co_ban_cua_dieu_duong_viet_nam.pdf