Tạp chí Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng - Số 10 (T5/2010)

Tóm tắt Tạp chí Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng - Số 10 (T5/2010): ...u cêìn thiïët àûúåc lûåa choån theo caác thöng söë ûáng suêët biïën daång dûå kiïën cuãa àêët thñ nghiïåm maâ trong àoá àêìu ào àûúåc sûã duång, chuáng phaãi thoaã maän caác yïu cêìu àaä àûa ra trong tiïu chuêín, sau àoá àêìu ào àûúåc liïn kïët vúái böå àiïìu khiïín thöng qua caác öëng dêîn (dê...á (caác vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt vaâ hïå thöëng quy chuêín, tiïu chuêín) cho viïåc saãn xuêët vaâ aáp duång VLXKN. Vïì Tiïu chuêín thiïët kïë. cöng taác thiïët kïë khöëi xêy hiïån nay àûúåc thûåc hiïån theo TCVN 5573:1991 “Kïët cêëu gaåch àaá vaâ gaåch àaá cöët theáp – Tiïu chuêín thiï... nguöìn nhên lûåc tham gia thõ trûúâng bêët àöång saãn”. Höåi thaão àaä thu huát àûúåc sûå quan têm cuãa àöng àaão àaåi biïíu àïën tûâ caác Viïån nghiïn cûáu, caác trûúâng àaåi hoåc, caác doanh nghiïåp trong lônh vûåc bêët àöång saãn. Öng Phaåm Xuên Àiïìu - Giaám àöëc Hoåc viïån vaâ öng Nguyïîn...

pdf49 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tạp chí Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng - Số 10 (T5/2010), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
coá
hiïåu lûåc, “Biïån phaáp quaãn lyá nùng lûåc haânh
nghïì cuãa àöåi nguä xêy dûång thõ trêën nöng thön”
(lïånh söë 54) bõ baäi boã. Ngaây 26/12/2004, Böå
Xêy dûång àaä ban haânh “YÁ kiïën vïì viïåc tùng
cûúâng quaãn lyá an toaân chêët lûúång cöng trònh
xêy dûång thõ trêën nöng thön”, àiïìu chónh vaâ
hoaân thiïån thïí chïë quaãn lyá, phûúng thûác quaãn
lyá àöåi nguä cöng nhên xêy dûång thõ trêën nöng
thön, cöng taác xêy dûång nhaâ úã nöng thön tûâng
44 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
bûúác aáp duång phûúng thûác giaám saát quaãn lyá
bùæt buöåc àöëi vúái viïåc xêy dûång cöng trònh. Hiïåp
höåi cöng nhên xêy dûång thõ trêën nöng thön
thaânh phöë Bònh Höì àaä phöëi húåp vúái Cú quan
quaãn lyá haânh chñnh xêy dûång thaânh phöë thûåc
hiïån kiïím tra àõnh kyâ haâng nùm vaâ böìi dûúäng
huêën luyïån kyä nùng àöåi nguä cöng nhên xêy
dûång thõ trêën nöng thön toaân thaânh phöë.
Nùm 2006, thaânh phöë Bònh Höì thûåc hiïån böìi
dûúäng kyä nùng xêy dûång cho 504 cöng nhên
xêy dûång. Nùm 2008, Cú quan quaãn lyá haânh
chñnh xêy dûång thaânh phöë Bònh Höì vaâ Hiïåp höåi
cöng nhên xêy dûång thõ trêën nöng thön cùn cûá
vaâo tònh hònh thûåc tiïîn xêy dûång nhaâ úã nöng
thön, tiïën haânh múã röång phaåm vi böìi dûúäng
nùng lûåc tûâ àöåi nguä cöng nhên xêy dûång thõ trêën
nöng thön sang nhên viïn phuå traách töí thi cöng,
kiïím tra, böìi dûúäng vaâ huêën luyïån cho 200
cöng nhên xêy dûång thõ trêën nöng thön. Cêëp
“Giêëy chûáng nhêån nùng lûåc cöng nhên xêy
dûång thõ trêën nöng thön thaânh phöë Bònh Höì” vaâ
“Giêëy pheáp thi cöng xêy dûång thõ trêën nöng thön
thaânh phöë Bònh Höì” cho 1.188 cöng nhên xêy
dûång thõ trêën nöng thön vaâ nhên viïn phuå traách
töí thi cöng àaåt tiïu chuêín. Cuöëi nùm 2008, tiïën
haânh bònh xeát cho nhûäng cöng nhên xêy dûång
thõ trêën nöng thön coá giêëy chûáng nhêån nùng lûåc
trong toaân thaânh phöë. Qua àïì cûã bònh bêìu, 18
cöng nhên xêy dûång thõ trêën nöng thön àûúåc
nhêån danh hiïåu “Cöng nhên tiïn tiïën toaân
thaânh phöë”. 
Cöng taác quaãn lyá àöåi nguä cöng nhên xêy
dûång thõ trêën nöng thön thaânh phöë Bònh Höì àaä
khöng ngûâng àûúåc tùng cûúâng vaâ hoaân thiïån
trong suöët 20 nùm qua, tûâng bûúác hònh thaânh
vaâ kiïån toaân thïí chïë vaâ cú chïë quaãn lyá, gùåt haái
àûúåc nhiïìu thaânh cöng. 
III. Kiïån toaân böën chïë àöå, tùng cûúâng
quaãn lyá xêy dûång nhaâ úã nöng thön 
1. Àêíy maånh chïë àöå “thi cöng theo baãn veä”.
Lêëy baãn veä thi cöng laâm àiïìu kiïån cêìn khi thêím
tra phï chuêín xêy dûång nhaâ úã nöng thön, höå
nöng dên xêy nhaâ úã uãy thaác cho àún võ xêy
dûång coá nùng lûåc chuyïn ngaânh tiïën haânh thiïët
kïë baãn veä thi cöng hoùåc lûåa choån baãn veä thöng
duång. Cú quan chuã quaãn haânh chñnh xêy dûång
thaânh phöë thöng qua caác biïån phaáp nhû töí chûác
thi thiïët kïë nhaâ úã nöng thön,biïn soaån “Tuyïín
têåp baãn veä nhaâ úã nöng thön thöng duång thaânh
phöë Bònh Höì”, “Tuyïín têåp baãn veä nhaâ úã nöng
thön trong xêy dûång nöng thön múái thaânh phöë
Bònh Höì” cung cêëp cho nöng dên toaân thaânh
phöë sûã duång miïîn phñ.
2. Thûåc hiïån chïë àöå bùæt buöåc cöng nhên
xêy dûång phaãi coá giêëy chûáng nhêån nùng lûåc thi
cöng múái àûúåc xêy dûång nhaâ úã nöng thön.
Thaânh phöë Bònh Höì kiïn trò thûåc hiïån chïë àöå
cöng nhên xêy dûång phaãi coá giêëy chûáng nhêån
nùng lûåc thi cöng vaâ lêåp höì sú múái àûúåc xêy
dûång nhaâ úã nöng thön. Muöën xêy dûång nhaâ úã
nöng thön, àöåi nguä cöng nhên xêy dûång thõ
trêën phaãi àûúåc Súã Quy hoaåch Xêy dûång thaânh
phöë kiïím tra böìi dûúäng huêën luyïån, àûúåc Cú
quanquaãn lyá haânh chñnh vïì quy hoaåch vaâ xêy
dûång cêëp giêëy chûáng nhêån nùng lûåc vaâ laâm thuã
tuåc höì sú àùng kyá taåi chñnh quyïìn thõ trêën núi
coá cöng trònh; khi àoá hoå múái àûúåc kyá húåp àöìng
thi cöng vúái höå dên xêy dûång nhaâ úã. Àöìng thúâi,
chñnh quyïìn cuäng kiïn trò thûåc hiïån chïë àöå
kiïím tra nùng lûåc vaâ àaánh giaá nùng lûåc haâng
nùm àöëi vúái àöåi nguä xêy dûång nhaâ úã nöng thön.
Haâng nùm, kiïím tra nùng lûåc chuyïn mön caác
cöng nhên xêy dûång nhaâ úã nöng thön coá giêëy
chûáng nhêån nùng lûåc theo nöåi dung “tuên thuã
phaáp quy phaáp luêåt, chêët lûúång cöng trònh, an
toaân thi cöng, àûúåc xaä höåi tñn nhiïåm”, huãy boã
giêëy chûáng nhêån nùng lûåc cuãa nhûäng cöng
nhên khöng àaåt tiïu chuêín.
3. Hoaân thiïån maång lûúái quaãn lyá. Tuây theo
nhu cêìu thûåc tïë cuãa cöng taác quaãn lyá xêy dûång
nhaâ úã nöng thön, böí sung àöåi nguä nhên viïn vaâ
cú quan quaãn lyá xêy dûång nhaâ úã nöng thön,
thaânh lêåp ban quaãn lyá xêy dûång nhaâ úã nöng
thön trûåc thuöåc Cú quan quaãn lyá xêy dûång nhaâ
TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 45
úã thõ trêën thaânh phöë Bònh Höì, chõu traách nhiïåm
thêím tra phï chuêín quy hoaåch xêy dûång vaâ chó
àaåo xêy dûång nhaâ úã nöng thön toaân thaânh phöë,
caác thõ trêën chõu traách nhiïåm thêím tra sú böå nhaâ
úã nöng thön, nhên viïn chuyïn traách chõu traách
nhiïåm cöng taác quaãn lyá cuå thïí vïì xêy dûång nhaâ
úã nöng thön. Triïåt àïí phaát huy taác duång tñch cûåc
cuãa caác töí chûác tûå quaãn nhû Höåi nöng dên,
àûa dõch vuåå quaãn lyá vaâ kyä thuêåt túái tûâng töí, tûâng
thön, tûâ àoá hònh thaânh hïå thöëng giaám saát quaãn
lyá “lûúång lúán, diïån röång, àiïím nhiïìu” phuâ húåp
vúái xêy dûång nhaâ úã nöng thön. Xêy dûång möîi
cùn nhaâ úã nöng thön àïìu phaãi coá nhên viïn
quaãn lyá xêy dûång nhaâ úã nöng thön cuãa thõ trêën
túái têån hiïån trûúâng giaám saát quaãn lyá, ào àaåc
hiïån trûúâng theo baãn veä, nghiïåm thu moáng taåi
hiïån trûúâng, túái hiïån trûúâng khi àöí cöåt vaâ àöí
trêìn, nghiïåm thu cöng trònh hoaân thaânh taåi hiïån
trûúâng, baão àaãm cöng trònh àûúåc xêy dûång theo
baãn veä vaâ do àún võ thi cöng coá giêëy chûáng
nhên nùng lûåc thi cöng thûåc hiïån, baão àaãm an
toaân chêët lûúång. Bïn caånh àoá, àïí tùng cûúâng
quaãn lyá xêy dûång nhaâ úã nöng thön, chñnh quyïìn
cuäng àaä thu huát caác cöng ty dõch vuå quaãn lyá cuãa
tónh ngoaâi túái nhêån thêìu giaám saát quaãn lyá, múâi
caác cöng ty giaám saát quaãn lyá coá nùng lûåc
chuyïn mön, coá kinh nghiïåm túái giaám saát chêët
lûúång vaâ an toaân thi cöng xêy dûång nhaâ úã nöng
thön toaân thaânh phöë.
4. Tùng cûúâng quaãn lyá thi cöng xêy dûång
nhaâ úã nöng thön, kiïn trò chïë àöå kiïím tra. Cú
quan quaãn lyá haânh chñnh vïì xêy dûång cuãa
Thaânh phöë haâng nùm àïìu kiïím tra an toaân chêët
lûúång nhaâ úã nöng thön toaân thaânh phöë. Töí kiïím
tra chuá yá caác àiïím quan troång sau: quy hoaåch,
giêëy chûáng nhêån nùng lûåc, baãn veä thi cöng, an
toaân vaâ chêët lûúång thi cöng  triïín khai caác
hoaåt àöång kiïím tra xûã lyá nhûäng hêåu hoåa vïì an
toaân chêët lûúång nhaâ úã nöng thön, kõp thúâi töíng
kïët vaâ thöng baáo tònh hònh kiïím tra. Kõp thúâi gûãi
cöng vùn yïu cêìu tu sûãa cöng trònh coá vêën àïì
vïì chêët lûúång, yïu cêìu àún võ (höå) xêy dûång,
àún võ thi cöng vaâ Ban quaãn lyá cuãa thõ trêën cuâng
àiïìu chónh sûãa àöíi, quy phaåm quaá trònh xêy
dûång nhaâ úã nöng thön sau naây. Tûâ nùm 2000
túái nay, thaânh phöë khöng coá sûå cöë an toaân nhên
viïn thi cöng bõ thûúng vong.
IV. Kïët luêån
Thöng qua khöng ngûâng tòm toâi, nghiïn cûáu
trong thûåc tïë, thaânh phöë Bònh Höì àaä hònh thaânh
cú chïë quaãn lyá àöåi nguä cöng nhên xêy dûång
phuâ húåp vúái thûåc tïë : “Kiïím tra böìi dûúäng huêën
luyïån, kiïím tra nùng lûåc haâng nùm, giaám saát
kiïím tra, liïn kïët caác hiïåp höåi, kiïím tra bònh xeát
cuöëi nùm, quy phaåm quaãn lyá daâi haån vaâ hûäu
hiïåu”. Chuá troång toaân böå quaá trònh quaãn lyá xêy
dûång nhaâ úã nöng thön, nhêën maånh “quaãn lyá àöåi
nguä, nêng cao nùng lûåc, tùng cûúâng quaãn lyá
giaám saát, coi troång quy phaåm”, laâm töët “böìi
dûúäng huêën luyïån, lêåp höì sú, giaám saát, quy
phaåm, tûå giaác”, khöng ngûâng tùng cûúâng quaãn
lyá àöåi nguä cöng nhên xêy dûång thõ trêën nöng
thön, nêng cao töë chêët àöåi nguä xêy dûång thõ
trêën nöng thön, nêng cao töë chêët àöåi nguä giaám
saát quaãn lyá úã caã ba cêëp thaânh phöë, thõ trêën vaâ
thön xaä, thuác àêíy chêët lûúång xêy dûång nhaâ úã
nöng thön thaânh phöë Bònh Höì tiïën lïn trònh àöå
cao hún. 
Hai mûúi nùm qua, cöng taác quaãn lyá àöåi nguä
cöng nhên xêy dûång thõ trêën nöng thön thaânh
phöë Bònh Höì cùn cûá vaâo yïu cêìu “tuên thuã quy
hoaåch, quy àõnh vaâ quy phaåm”, nghiïm tuác laâm
töët cöng taác giaám saát quaãn lyá chêët lûúång, an
toaân nhaâ úã nöng thön vaâ phaát triïín àöåi nguä xêy
dûång thõ trêën nöng thön, kiïn trò ài theo con
àûúâng kïët húåp quaãn lyá vaâ phuåc vuå, taåo nïn neát
riïng trong quaãn lyá xêy dûång nhaâ úã nöng thön,
àûúåc caác ngaânh chuã quaãn cêëp tónh vaâ Chñnh
phuã àaánh giaá cao.
Nghï Kyâ Cùn
Nguöìn: T/C “Xêy dûång àö thõ vaâ nöng thön”
TQ söë 12 nùm 2009
ND:Hoaâng Thïë Vinh
46 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
Nhûäng töìn taåi vaâ biïån phaáp quaãn lyá tri thûác cuãa 
caác doanh nghiïåp ngaânh Xêy dûång Trung Quöëc
Cöng taác quaãn lyá tri thûác cuãa caác doanh
nghiïåp ngaânh Xêy dûång Trung Quöëc múái bùæt
àêìu caách àêu khöng lêu, aáp duång cuäng chûa
thuêìn thuåc. Trong thûåc tïë, muöën quaãn lyá tri thûác
àaåt hiïåu quaã cao cêìn coá quy hoaåch chiïën lûúåc
toaân diïån, àaãm baão thûåc hiïån nghiïm tuác vaâ
triïåt àïí. Khöng phaãi doanh nghiïåp xêy dûång
naâo thûåc hiïån quaãn lyá tri thûác cuäng àïìu “thuêån
buöìm xuöi gioá”. Trïn thûåc tïë, theo möåt söë
chuyïn gia, tyã lïå thûåc hiïån thaânh cöng dûå aán
quaãn lyá tri thûác chó khoaãng 50%, ngûúâi laåc quan
hún thò nhêån àõnh tyã lïå naây lïn àïën 70%. Nhiïìu
cöng ty luác àêìu höì húãi thûåc hiïån, nhûng qua
nhiïìu lêìn thêët baåi àaä dêìn mêët loâng tin.
I. Vêën àïì töìn taåi
1.1. Thiïëu muåc àñch thûúng maåi
Phêìn lúán caác doanh nghiïåp xêy dûång àïìu
xem quaãn lyá tri thûác laâ muåc àñch. Nhiïìu doanh
nghiïåp lûåa choån phûúng aán cöång hûúãng tri thûác
vaâ hi voång rùçng seä súám thu àûúåc hiïåu quaã tñch
cûåc, möåt söë cho rùçng töí chûác àûúåc möåt cú cêëu
coá hiïåu quaã seä coá thïí cuâng chia seã, cöång hûúãng
tri thûác. Àoá laâ möåt nhêån àõnh thiïëu chuêín xaác.
Vò muåc àñch cuãa viïåc quaãn lyá tri thûác khöng chó
laâ quaãn lyá tri thûác, maâ laâ àïí xûã lyá caác vêën àïì cêëp
baách cuãa doanh nghiïåp xêy dûång. Cöng taác
quaãn lyá tri thûác khöng phaát huy taåi caác doanh
nghiïåp xêy dûång coá nguyïn nhên laâ do ngûúâi
thûåc hiïån khöng gùæn kïët cöng taác quaãn lyá tri
thûác vúái hoaåt àöång thûúng maåi cuãa doanh
nghiïåp, maâ chó àún thuêìn xem quaãn lyá tri thûác
laâ phûúng tiïån giao tiïëp, thûåc chêët quaãn lyá tri
thûác laâ ài tòm hiïíu vêën àïì, tûâ àoá àûa ra phûúng
aán giaãi quyïët hiïåu quaã.
1.2. Quy hoaåch khöng khoa hoåc, thiïëu vöën
Coá nhiïìu doanh nghiïåp, têåp àoaân lúán chó
chuá têm vaâo kïë hoaåch thûã nghiïåm quaãn lyá tri
thûác maâ quïn ài hiïåu quaã thûåc tïë. Kïë hoaåch thûã
nghiïåm laâ múái nïn àûúåc chuá yá vaâ höî trúå. Möåt söë
laänh àaåo doanh nghiïåp sau khi xem qua kïë
hoaåch thûã nghiïåm àïìu àaánh giaá cao vaâ tiïën
haânh chó àaåo thûã nghiïåm. Tuy nhiïn, cuâng vúái
thúâi gian, caác böå phêån vaâ nhên viïn luên phiïn
thay àöíi, thïm vaâo àoá hoaân caãnh möi trûúâng
thay àöíi, troång têm chuá yá cuãa doanh nghiïåp
chuyïín sang àöëi tûúång khaác. Àöìng vöën àêìu tû
vaâo kïë hoaåch thûã nghiïåm àaä sûã duång hïët,
nguöìn vöën thûåc hiïån bûúác tiïëp theo bõ cùæt, kïë
hoaåch cuäng vò thïë bõ phaá saãn.
Àïí ngùn chùån tònh traång naây tiïëp tuåc xaãy ra,
khi triïín khai kïë hoaåch thûã nghiïåm, doanh
nghiïåp cêìn coá kïë hoaåch triïín khai ûáng duång
vaâo thûåc tïë kinh doanh. Nhû vêåy, laänh àaåo
doanh nghiïåp múái nùæm àûúåc tiïën àöå kïë hoaåch
thûã nghiïåm vaâ triïën khai ûáng duång. Haânh àöång
naây giuáp cho böå phêån quaãn lyá tri thûác trong viïåc
xin nguöìn vöën höî trúå tûâ laänh àaåo doanh nghiïåp.
Nhûäng doanh nghiïåp coá nùng lûåc quaãn lyá tri
thûác khöng ngêìn ngaåi khi chi tiïìn, möîi nùm hoå
àïìu trñch ra möåt khoaãn cho cöng taác vêån haânh
vaâ phaát triïín hïå thöëng quaãn lyá tri thûác. 
1.3. Thiïëu ngûúâi chuyïn traách
Viïåc xuác tiïën quaãn lyá tri thûác nïëu thiïëu ngûúâi
chuyïn traách thò khoá àaåt àûúåc hiïåu quaã mong
muöën. Àùåc biïåt, àöëi vúái caác doanh nghiïåp xêy
dûång thò coân cêìn nhiïìu nhên viïn chuyïn traách
hún. Doanh nghiïåp xêy dûång nïëu muöën xuác
tiïën quaãn lyá tri thûác, ngoaâi yïu cêìu vïì nhên taâi
cöng nghïå thöng tin thò cêìn coá thïm nhên viïn
chuyïn traách. Phaåm vi thûåc hiïån caâng lúán, caâng
cêìn nhên viïn gioãi chuyïn mön trûåc tiïëp tham
gia. Cöng taác quaãn lyá tri thûác àaåt hiïåu quaã cao
laâ nhúâ coá àöng àaão nhên viïn tñch cûåc tham gia.
Cöng viïåc chuã yïëu göìm coá: giuáp àúä quaãn lyá dûå
aán àuác ruát kinh nghiïåm tûâ dûå aán múái hoaân
thaânh, duy trò, àöíi múái nöåi dung quaãn lyá tri thûác,
thêåm chñ thiïët lêåp àûúâng dêy tû vêën vïì phûúng
thûác vêån haânh hïå thöëng quaãn lyá tri thûác. 
TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 47
II. Caác biïån phaáp khùæc phuåc
2.1. Chuá troång vai troâ cuãa quaãn lyá tri thûác,
thiïët lêåp chiïën lûúåc quaãn lyá tri thûác
Laänh àaåo doanh nghiïåp khi triïín khai quaãn
lyá tri thûác cêìn triïåt àïí nhêån thûác roä vai troâ cuãa
cöng taác quaãn lyá tûâ têån trong tiïìm thûác, tû
tûúãng, tûâ àoá aáp duång vaâo trong thûåc tïë hoaåt
àöång cuãa doanh nghiïåp. Laâm roä nguyïn nhên,
muåc tiïu quaãn lyá tri thûác, àöìng thúâi cùn cûá vaâo
muåc tiïu vaâ chiïën lûúåc töíng thïí cuãa doanh
nghiïåp àïí xêy dûång chiïën lûúåc quaãn lyá tri thûác
cuãa doanh nghiïåp. Xaác àõnh roä khu vûåc troång
àiïím cuãa quaãn lyá tri thûác, khu vûåc naây thûúâng
laâ böå phêån, dûå aán hay phûúng diïån kinh doanh
chuã chöët cuãa doanh nghiïåp, têåp trung sûác caånh
tranh chuã lûåc cuãa doanh nghiïåp. Vñ duå nhû àöëi
vúái doanh nghiïåp thi cöng cöng trònh cêìu
àûúâng, thïë maånh cuãa doanh nghiïåp laâ caác kyä
thuêåt àùåc thuâ vaâ chuyïn mön cao vïì thi cöng
cêìu àûúâng, nïn doanh nghiïåp cêìn tùng cûúâng
quaãn lyá tri thûác vïì phûúng diïån cêìu àûúâng, giuáp
doanh nghiïåp múã röång giaá trõ tri thûác vïì lônh vûåc
cöng trònh cêìu àûúâng.
2.2. Thiïët lêåp kho tri thûác vúái nïìn taãng laâ
cöng nghïå thöng tin
Thiïët lêåp kho tri thûác cuãa doanh nghiïåp laâ
viïåc têåp húåp, xûã lyá tri thûác rúâi raåc vöën coá cuãa
möîi ngûúâi trong doanh nghiïåp, biïën noá thaânh
taâi saãn chung cuãa doanh nghiïåp, têån duång kyä
thuêåt maáy tñnh, kyä thuêåt Internet àïí chia seã tri
thûác vaâ giuáp moåi ngûúâi thuêån tiïån trong viïåc tòm
kiïëm vaâ sûã duång nhûäng kinh nghiïåm vaâ thaânh
quaã àaåt àûúåc. Viïåc thiïët lêåp kho tri thûác laâ möåt
quaá trònh tñch luyä, cêìn liïn tuåc àöíi múái vaâ duy trò.
Àùåc àiïím cuãa caác dûå aán cöng trònh xêy dûång laâ
chu kyâ dûå aán daâi, mûác àêìu tû lúán, quaá trònh triïín
khai phûác taåp vúái nhiïìu thay àöíi, nïn khi doanh
nghiïåp xêy dûång biïn têåp, lûu trûä caác thöng tin
vïì vùn baãn, höì sú, ghi cheáp thi cöng vaâo kho tri
thûác thò cêìn thiïët lêåp thaânh tûâng chuyïn muåc roä
raâng nhû loaåi hònh kïët cêëu, haång muåc cöng
trònh, trònh tûå thi cöng, chûác nùng... baám saát caác
nguyïn tùæc thi cöng coá lúåi vïì sau àïí tûâ àoá tiïën
haânh phên loaåi xûã lyá vaâ biïn têåp, hún nûäa trong
möîi chuyïn muåc nïn thiïët kïë caác chuyïn muåc
cuå thïí hún nhû yïëu àiïím thi cöng, haång muåc
cêìn chuá yá, töíng kïët kinh nghiïåm, baâi hoåc ruát ra.
Doanh nghiïåp cêìn tùng cûúâng àêìu tû xêy dûång
hïå thöëng thöng tin hoaá, sûã duång möåt söë phêìn
mïìm thiïët kïë cöng trònh vaâ quaãn lyá dûå aán tiïn
tiïën cuãa nûúác ngoaâi, xêy dûång hïå thöëng thöng
tin nöåi böå vaâ kïët nöëi cöång àöìng àïí nêng cao
hiïåu quaã sûã duång kho thöng tin cuãa doanh
nghiïåp, phuåc vuå tñch cûåc cho cöng taác quaãn lyá
tri thûác cuãa doanh nghiïåp.
2.3. Xêy dûång vùn hoaá doanh nghiïåp
cöång hûúãng tri thûác
Sau khi xêy dûång maång lûúái chia seã tri thûác,
khöng coá nghôa laâ coá thïí baão àaãm tri thûác trong
doanh nghiïåp seä àûúåc sûã duång hiïåu quaã. Bïn
caånh àoá cêìn xêy dûång vùn hoaá doanh nghiïåp
mang tñnh höî trúå khñch lïå, chia seã cuâng sûã duång
tri thûác.Tuyïn dûúng cöng lao cuãa ngûúâi coá tri
thûác vaâ trñ tuïå, khiïën hoå caãm thêëy àûúåc troång
duång. Nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm, phûúng
phaáp, thuã thuêåt, chiïën lûúåc cuãa ai cêìn àûúåc nïu
roä hoå tïn, àûúåc tuyïn dûúng vaâ coá thïí dïî daâng
tòm thêëy trong kho thöng tin. Doanh nghiïåp cêìn
àñnh keâm höì sú tri thûác vúái höì sú lyá lõch, súã
trûúâng, phûúng thûác liïn hïå vúái höì sú tri thûác
cuãa ngûúâi coá àoáng goáp tri thûác àïí thuêån tiïån
cho viïåc liïn hïå vaâ höî trúå, khñch lïå. Biïën hïå
thöëng trúã thaânh cöng cuå tuyïn dûúng thaânh tñch
caá nhên, xuác tiïën húåp taác hiïåu quaã. Taåo àiïìu
kiïån vaâ daânh cho ngûúâi coá cöng lao mûác àaäi
ngöå xûáng àaáng, cöng lao cuãa moåi ngûúâi àïìu
àûúåc lûu vaâo höì sú, àöìng thúâi àûúåc ûu tiïn
àaánh giaá cao trong kïë hoaåch àaánh giaá haâng
nùm. Taåo khöng khñ chia seã tri thûác laânh maånh,
hiïåu quaã.
2.4. Xêy dûång doanh nghiïåp aão, nêng cao
sûác caånh tranh
Xêy dûång doanh nghiïåp aão laâ xu thïë phaát
triïín cuãa ngaânh Xêy dûång Trung Quöëc, viïåc
48 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
tiïën haânh quaãn lyá tri thûác cuãa doanh nghiïåp xêy
dûång cuäng khöng phaãi laâ ngoaåi lïå.. Vñ duå, trûúác
khi àêëu thêìu, doanh nghiïåp coá thïí thaânh lêåp
doanh nghiïåp aão, dûåa vaâo cöng nghïå kyä thuêåt
hiïån àaåi àïí nùæm bùæt cú höåi, nùæm bùæt thõ trûúâng.
Têët nhiïn, caác doanh nghiïåp phaãi thûúâng xuyïn
chuá yá thu thêåp thöng tin cuãa caác àöëi taác húåp taác
tiïìm nùng, àöìng thúâi xêy dûång möëi quan hïå hûäu
haão, tòm hiïíu thûåc lûåc, ûu thïë, uy tñn vaâ tònh hònh
hoaåt àöång cuãa caác àöëi taác àoá. Àùåc biïåt cêìn chuá
yá lûåa choån thaânh viïn doanh nghiïåp aão phuâ
húåp, àaãm baão khaã nùng truáng thêìu cao nhêët.
Tûác laâ, cêìn àaáp ûáng töëi àa yïu cêìu cuãa bïn múâi
thêìu àûa ra, àaãm baão khi truáng thêìu seä coá thïí
thûåc hiïån töët nhêët yïu cêìu cuãa tûâng haång muåc
cöng trònh. Do àoá, cêìn chuá yá lûåa choån caác thaânh
viïn xuêët sùæc nhêët àïí hònh thaânh cuåc diïån vûäng
chùæc, àaãm baão ûu thïë caånh tranh. Thaânh viïn
doanh nghiïåp aão cuãa doanh nghiïåp xêy dûång
coá thïí àûúåc têåp húåp tûâ nhiïìu lônh vûåc chuyïn
mön khaác nhau, nhû caác nhaâ nhaâ maáy vêåt liïåu
xêy dûång, ngên haâng, viïån thiïët kïë, cöng ty vêån
taãi, xûúãng saãn xuêët cêëu kiïån vaâ caác doanh
nghiïåp thi cöng coá tiïìm lûåc.
Phûúng thûác quaãn lyá tri thûác cuãa caác doanh
nghiïåp xêy dûång úã Trung Quöëc cuäng múái bùæt
àêìu àûúåc triïín khai ûáng duång, laâ àûúâng hûúáng
tû tûúãng vaâ quan niïåm quaãn lyá múái nïn hïå
thöëng vêån haânh quaãn lyá tri thûác coân thiïëu möåt
khung thöëng nhêët, biïån phaáp giaãi quyïët cuå thïí
àïìu chuã yïëu dûåa vaâo tònh hònh thûåc tïë cuãa
ngaânh Xêy dûång vaâ cuãa baãn thên doanh nghiïåp
xêy dûång àïí àûa ra biïån phaáp töí chûác, vùn hoaá,
chiïën lûúåc vaâ kyä thuêåt phuâ húåp, xêy dûång hïå
thöëng chia seã tri thûác, thaânh lêåp mö hònh doanh
nghiïåp aão àïí töëi àa hoaá giaá trõ taâi saãn tri thûác
cuãa doanh nghiïåp àïí tûâ àoá nêng cao nùng lûåc
ûáng biïën, nùng lûåc saáng taåo vaâ sûác caånh tranh
cuãa doanh nghiïåp. Trong thúâi gian túái, viïåc vêån
duång quaãn lyá tri thûác úã caác doanh nghiïåp xêy
dûång cuãa Trung Quöëc seä àaåt àûúåc nhiïìu thaânh
cöng lúán hún, goáp phêìn thuác àêíy caác doanh
nghiïp xêy dûång Trung Quöëc nêng cao sûác
caånh tranh trïn thõ trûúâng.
Trûúng Àaåi Minh
Nguöìn: Taåp chñ xêy dûång TQ söë 2/2010
ND: Hoaâng Àaåi Haãi 
TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 49
HÖÅI THAÃO “PHAÁT TRIÏÍN NGUÖÌN NHÊN LÛÅC THAM GIA 
THÕ TRÛÚÂNG BÊËT ÀÖÅNG SAÃN”
Haâ Nöåi, ngaây 19 thaáng 5 nùm 2010
Öng Phaåm Xuên Àiïìu - Giaám àöëc Hoåc viïån Caán böå quaãn lyá xêy dûång vaâ àö thõ 
phaát biïíu khai maåc Höåi thaão
Öng Nguyïîn Maånh Haâ - Cuåc trûúãng Cuåc Quaãn lyá nhaâ vaâ thõ trûúâng BÀS- Böå Xêy dûång
phaát biïíu tham luêån taåi Höåi thaão

File đính kèm:

  • pdftap_chi_thong_tin_xay_dung_co_ban_va_khoa_hoc_cong_nghe_xay.pdf
Ebook liên quan