Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội

Tóm tắt Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội: ...ng tài sản bình quân  Sức sinh lợi vốn cố định Sức sinh lợi vốn cố định = Lợi nhuận trước thuế Vốn cố định bình quân  Sức sinh lợi của vốn lưu động: Sức sinh lợi vốn lưu động = Lợi nhuận trước thuế Vốn lưu động bình quân  Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu Sức sinh lợi của vốn...ốn ở công ty luôn ở mức cao Bảng 2.8: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng vốn từ năm 2008 đến năm 2011 Nguồn vốn Đơn vị Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1. Doanh thu thuần tr.đ 392.926 509.705 542.338 566.564 2. Tổng nguồn vốn bình quân tr.đ 127.248 146.756...òng quay tổng tài sản năm 2009 so với năm 2008 tăng tuyệt đôi 0,39 vòng, tương đương tăng 12%, làm ROA tăng 0,05x(3,47-3,09)=0,02. Tổng mức độ ảnh hưởng đến ROA bằng 0,1236+0,02=0,16. Do vậy cả hai nhân tố tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tổng tài sản đều làm ROA tăng. Tính toán...

pdf22 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002110.pdf
Ebook liên quan