Bài giảng Tổng quan về pháp luật hợp đồng - Dự án PPP

Tóm tắt Bài giảng Tổng quan về pháp luật hợp đồng - Dự án PPP: ...muốn phát triển chỗ vui chơi và nhà văn hóa cộng đồng trong xã, song không có đất và kinh phí. Một hộ gia đình đồng ý nhận xây dựng điểm vui chơi trên đất của mình. Địa phương hỗ trợ xây dựng thư viện, xây dựng một số trò chơi miễn phí, đảm bảo trật tự, quảng cáo qua loa truyền thanh xã....hị xã Đồng Xoài, Bình Phước thực hiện “nhà nước và nhân dân cùng làm” bê tông hóa đường liên phường. UBND trích kinh phí đầu tư 90% cho từng đoạn đường và cử người giám sát. Các gia đình tự hiến đất, góp tiền và góp sức làm đường, mức độ đóng góp các hộ dân tự thỏa thuận ghi thành biên bản...ng (Design-Build) Xây dựng –Bảo trì (Build- Maintenance) Xây dựng –Cấp tài chính (Build-Finance) Xây dựng –Cấp tài chính – Bảo trì (BFM) Thuê – Phát triển – Vận hành (LDO) Thiết kế – Xây dựng - Vận hành (DBO) Thiết kế – Xây dựng – Cấp tài chính- Bảo trì Thiết kế – Xây dựng – Cấp tài ch...

pdf8 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tổng quan về pháp luật hợp đồng - Dự án PPP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
Tổng quan về pháp luật hợp đồng- 
Dự án PPP 
MPP5-L9 
Đọc thêm 
 VCCI-Sida-ILO, Hợp tác công tư vì người 
nghèo, NXBCTQG 2009, tr. 38-61 
 MIT 2009, (bài giảng về PPP) 
 Văn bản pháp luật: 
 NĐ 68/2008/NĐ-CP về xã hội hóa; 
 NĐ 108/2009/NĐ-CP về BOT; 
QĐ 71/2010/QĐ-TTg về thí điểm PPP 
MPP5-L9 1 12/27/2012 
2 
Bài tập tuần 4 (Nộp 8.20 ngày 02/01/2013) 
 Từ kinh nghiệm ngành/địa phương nơi anh chị đang 
công tác, hãy liệt kê một số loại dự án nào có thể được 
tiến hành theo mô hình hợp tác công tư (PPP). Hãy tóm 
tắt những đặc trưng của một dự án PPP. 
 Để khuyến khích và bảo đảm đầu tư của khu vực tư 
nhân vào các dự án PPP, theo anh chị khung khổ pháp 
luật về Hợp đồng dự án PPP cần được xây dựng và 
hoàn thiện theo những tiêu chí định hướng nào? 
MPP5-L9 2 12/27/2012 
Thực tế Việt Nam 
 Cổ phần hóa 
 Xã hội hóa, đặc biệt trong y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, giao 
thông công cộng 
 Nhà nước và nhân dân cùng làm 
 Đổi đất lấy công trình 
 BOT, BTO, BT, BOO trong đầu tư xây dựng hạ tầng 
 Hợp đồng vận hành – bảo dưỡng công trình công cộng 
 Hợp đồng cung cấp dịch vụ công (gom rác, phí vệ sinh) 
 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (DNNN công ích và tư nhân) 
 Liên danh đấu thầu 
 Thỏa thuận của khu dân cư về đầu tư công trình tiện ích chung 
MPP5-L9 3 12/27/2012 
3 
Cơ sở pháp lý: Từ riêng đến chung 
 Bộ hồ sơ pháp lý một dự án PPP có thể đa dạng, song thường bao gồm 
các vấn đề dưới đây: 
 Hợp đồng PPP (hợp đồng BOT, hợp đồng dự án, hợp đồng đổi đất lấy 
công trình) 
 Hồ sơ dự án, làm cơ sở xác định nghĩa vụ giữa các bên, 
 Luật áp dụng, nhà đầu tư tư nhân và cơ quan nhà nước có thể chọn 
luật nước ngoài hoặc luật Việt Nam. 
 Cơ chế điều chỉnh, giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận 
 Quy định riêng: 
 Nghị định 68/2008/NĐ-CP về chính sách xã hội hóa, 
 Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo BOT, 
 QĐ 71/2010/QĐ-TTg về Quy chế thí điểm đầu tư theo PPP (Đ 21-28) 
 Quy định chung: BLDS, phần về luật hợp đồng 
MPP5-L9 4 12/27/2012 
Ví dụ1: Sân chơi cho trẻ em 
 UBND thị trấn Trà Lồng, Long Mỹ, Hậu Giang muốn phát 
triển chỗ vui chơi và nhà văn hóa cộng đồng trong xã, 
song không có đất và kinh phí. Một hộ gia đình đồng ý 
nhận xây dựng điểm vui chơi trên đất của mình. Địa 
phương hỗ trợ xây dựng thư viện, xây dựng một số trò 
chơi miễn phí, đảm bảo trật tự, quảng cáo qua loa 
truyền thanh xã. Gia đình cho trẻ em vào chơi miễn phí, 
song được phép kinh doanh dịch vụ giải khát, chụp hình. 
 Thỏa thuận “đầu tư công trình tiện ích chung” được thiết 
kế như thế nào? 
MPP5-L9 5 12/27/2012 
4 
Ví dụ 2: Hợp đồng cung cấp dịch vụ công 
 UBND xã Lãng Khê, Con Cuông, Nghệ An ký hợp đồng chở đò với 
ông Lô Quốc Phong. Mỗi năm UBND trả cho ông Phong 1,8 tấn thóc 
và ông Phong nộp tiền khấu hao đò và máy là 60.000 đ/tháng. 
UBND yêu cầu người chèo đò phải có kinh nghiệm. Con đò do 
UNND xã thuê đóng, có trọng tải 2 tấn. UBND rất ít khi kiểm tra độ 
an toàn của con đò. Đò do ông Phong và con trai Lô Văn Nghiệp 
chèo, chưa qua bất kỳ lớp tập huấn nào về chèo đò. 
 Sáng tháng 10/2009 đò chìm. Lúc xảy ra tai nạn trên đò có 63 
người, phần lớn là học sinh gái, làm chết 19 em. Trên đò lúc đó chỉ 
có 2 phao cứu hộ. Hai bố con ông lái đò bị khởi tố, chính quyền xã 
cho rằng người lái đò kém hiểu biết về an toàn giao thông đường 
thủy. Việc chọn người lái đò do dân bầu lên, chính quyền không 
chịu trách nhiệm. 
MPP5-L9 6 12/27/2012 
Ví dụ 3: Nhà nước và nhân dân cùng làm 
 Ví dụ 3: Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước thực hiện “nhà 
nước và nhân dân cùng làm” bê tông hóa đường liên 
phường. UBND trích kinh phí đầu tư 90% cho từng đoạn 
đường và cử người giám sát. Các gia đình tự hiến đất, 
góp tiền và góp sức làm đường, mức độ đóng góp các 
hộ dân tự thỏa thuận ghi thành biên bản, dân góp 
khoảng 10% kinh phí làm đường. 
 Thỏa thuận này được lập như thế nào? (giữa ai với ai, ai 
chịu trách nhiệm chính, nếu một số hộ dân không tham 
gia thì làm như thế nào?) 
MPP5-L9 7 12/27/2012 
5 
Một số khía cạnh pháp lý của một dự án PPP 
 Năng lực pháp lý của nhà thầu, của bên chính quyền tham gia HĐ 
 Các thủ tục chọn nhà thầu 
 Năng lực tài chính của nhà thầu, đầu tư nước ngoài 
 Khả năng tiếp cận và sở hữu tiện ích công cộng của nhà thầu 
 Quy định pháp lý về phí sử dụng tiện ích công cộng (ví dụ: phí bảo trì 
đường bộ) 
 Các bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (của chính quyền) 
 Các hợp tác giữa các cấp và sở ban ngành của chính quyền 
 Giới hạn trách nhiệm, giải quyết tranh chấp 
 Các khía cạnh rủi ro tỷ giá, đồng tiền thanh toán 
 Các khía cạnh thuế, tiền sử dụng đất 
 Các quy định liên quan đến sở hữu, công nghệ, bí quyết 
 Thẩm quyền ban hành các loại phí, quyền tự chủ điều hành 
 Quyền chuyển dự án cho nhà thầu tư nhân khác 
MPP5-L9 8 12/27/2012 
PPP: Chuyển giao rủi ro và mức độ tham gia của khu vực tư nhân 
MPP5-L9 9 12/27/2012 
Thiết kế-Xây dựng (Design-Build) 
Xây dựng –Bảo trì (Build- Maintenance) 
Xây dựng –Cấp tài chính (Build-Finance) 
Xây dựng –Cấp tài chính – Bảo trì (BFM) 
Thuê – Phát triển – Vận hành (LDO) 
Thiết kế – Xây dựng - Vận hành (DBO) 
Thiết kế – Xây dựng – Cấp tài chính- Bảo trì 
Thiết kế – Xây dựng – Cấp tài chính- Vận hành 
Xây dựng – sở hữu- Vận hành (BOO) 
Thỏa thuận đặc quyền 
Mức độ tham gia của khu vực tư nhân 
M
ứ
c
 đ
ộ
 r
ủ
i 
ro
 c
ủ
a
 k
h
u
 v
ự
c
 t
ư
 n
h
â
n
6 
Nội dung của pháp luật hợp đồng 
1. Các bên tham gia: [Cơ quan nhà nước] – [Công ty, hộ 
gia đình, cá nhân của khu vực tư nhân] 
2. Nội dung: Tự do khế ước => quyền tiếp cận dự án 
3. Mục đích: Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên 
4. Hiệu lực của hợp đồng => bắt buộc phải thi hành 
5. Các nguyên tắc thực thi hợp đồng 
6. Bất khả kháng và miễn trách 
7. Tình thế khó khăn (hardship), thay đổi hợp đồng 
8. Vi phạm hợp đồng và chế tài 
MPP5-L9 10 12/27/2012 
Các bên của Hợp đồng BOT, PPP 
 Bên Nhà nước: 
 § 3.1NĐ 108, § 7.1 QĐ 71: Bộ, UBND tỉnh => 
tùy dự án có thể ủy quyền cho cơ quan trực 
thuộc (tổng cục, sở, PMU) tham gia ký 
 Khái niệm pháp nhân theo BLDS 2005 
 Khái niệm pháp nhân quốc tế 
 Bên nhà thầu và DN dự án 
MPP5-L9 11 12/27/2012 
7 
Ông [Nguyễn Văn Lãng] kiện [Sở GTVT TPHCM] đòi 474 triệu đồng 
Sơ thẩm 26/12/12 ông Lãng thua kiện “Vu-kien-lo-cot”-nguoi-dan-thua-kien.html 
 MPP5-L9 12 12/27/2012 
Thương thảo, ký tắt và ký chính thức 
 Lựa chọn nhà thầu 
 Cơ quan nhà nước và nhà thầu ký tắt 
 Cấp giấy chứng nhận đầu tư 
 Nhà đầu tư thành lập DN thực hiện dự án 
 Cơ quan nhà nước  [nhà thầu và DN dự 
án] ký chính thức Hợp đồng dự án 
MPP5-L9 13 12/27/2012 
8 
Hợp đồng dự án BOT, PPP 
 § 16- 23 NĐ 108/2009; § 21-28 QĐ 71/2010 
 Nhà đầu tư => DN dự án Cơ quan nhà nước 
 Quyền tiếp cận dự án như tài sản bảo đảm § 17 NĐ 108, 
§ 22 QĐ 71 
 Chuyển nhượng dự án § 18 NĐ 108, § 23 QĐ 71 
 Sửa đổi, bổ sung hợp đồng § 19 NĐ 108, § 24 QĐ 71 => 
chấp nhận của cơ quan cấp Chứng nhận đầu tư (Bộ 
KHĐT hoặc UBND tỉnh) 
MPP5-L9 14 12/27/2012 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tong_quan_ve_phap_luat_hop_dong_du_an_ppp.pdf