Chỉ tiêu thống kê về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ

Tóm tắt Chỉ tiêu thống kê về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ: ... àûúåc tiïën haânh theo Chïë àöå baáo caáo thöëng kï cú súã vaâ Chïë àöå baáo caáo thöëng kï töíng húåp cuäng nhû caác cuöåc àiïìu tra thöëng kï quöëc gia, àiïìu tra thöëng kï ngaânh vïì KH&CN [10]. Chuêín hoáa chó tiïu thöëng kï àûúåc hiïíu laâ laâm roä tïn goåi, khaái niïåm, àõnh nghôa, phû...oám chó tiïu vïì nguöìn lûåc thöng tin KH&CN TT NHOÁM, TÏN CHÓ TIÏU PHÊN TÖÍ CHUÃ YÏËU KYÂCÖNG BÖË 1 Söë thû viïån KH&CN Loaåi thû viïån, cêëp quaãn lyá, tónh/thaânh phöë Nùm 2 Söë àêìu tïn vaâ baãn taâi liïåu KH&CN trong thû viïån Loaåi thû viïån, loaåi taâi liïåu, cêëp quaãn lyá, tónh/thaân...ngûúâi laâm KH&CN. Khaái niïåm, nöåi dung, phûúng phaáp tñnh Taâi liïåu trong thû viïån KH&CN laâ toaân böå söë àêìu saách, söë baãn saách, baáo, taåp chñ vaâ caác êën phêím vùn hoaá khaác vïì KH&CN coá trong caác thû viïån. Töíng söë saách trong thû viïån KH&CN àûúåc thöëng kï theo loaåi hò...

pdf6 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 13/09/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Chỉ tiêu thống kê về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
32 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 2/2015
Nguyïîn Vùn Thaânh
Cuåc Thöng tin KH&CN quöëc gia
Toám tùæt: Khaái quaát möëi quan hïå giûäa chuêín hoáa hïå thöëng chó tiïu thöëng kï vúái quaãn lyá
thöng tin KH&CN, hiïån traång vïì caác chó tiïu thöëng kï nguöìn lûåc thöng tin KH&CN. Àïì
xuêët nhoám chó tiïu thöëng kï vïì “Nguöìn lûåc thöng tin KH&CN” trong hïå thöëng chó tiïu
thöëng kï KH&CN cuãa Viïåt Nam.
Tûâ khoáa: Chó tiïu thöëng kï; nguöìn lûåc thöng tin; khoa hoåc vaâ cöng nghïå; chuêín hoáa;
quaãn lyá thöng tin; thû viïån KH&CN.
Statistical indicators on S&T information resources
Summary: Outlines the relation between standardization of the system of statistical
indicators and S&T information management, the state of the art of statistical indicators
of S&T information resources; puts forward a group of statistical indicators for “S&T
information resources” in the system of S&T statistical indicators of Vietnam. 
Keywords: Statistical indicators; information resources; science and technology; 
standardization; information management; scientific and technological library.
1. Àùåt vêën àïì
Thöëng kï khoa hoåc vaâ cöng nghïå coá vai
troâ quan troång àùåc biïåt àöëi vúái cöng taác quaãn
lyá, chó àaåo, àiïìu haânh, xêy dûång chiïën lûúåc
vaâ chñnh saách phaát triïín khoa hoåc vaâ cöng
nghïå (KH&CN). Tuy nhiïn, cho àïën nay caác
chó tiïu thöëng kï KH&CN chûa àûúåc thu
thêåp vaâ xûã lyá möåt caách hïå thöëng vaâ àêìy àuã,
chïë àöå baáo caáo thöëng kï vaâ àiïìu tra thöëng kï
coân sú khai, chûa àûúåc thûåc hiïån möåt caách
àöìng böå. Chêët lûúång thöng tin thöëng kï
KH&CN coân haån chïë, chûa phuåc vuå möåt caách
thiïët thûåc, hiïåu quaã cho hoaåt àöång quaãn lyá,
chó àaåo vaâ àiïìu haânh cuãa ngaânh KH&CN noái
riïng vaâ phaát triïín kinh tïë - xaä höåi noái chung.
Hiïån nay, viïåc hoaåch àõnh nhiïåm vuå, töí chûác,
kinh phñ cho cöng taác thöëng kï KH&CN caã úã
Trung ûúng vaâ àõa phûúng coân chûa àûúåc
quan têm àuáng mûác [3].
Thúâi gian qua, àïí triïín khai cöng taác thöëng kï
KH&CN, hïå thöëng chó tiïu thöëng kï KH&CN
àaä bûúác àêìu àûúåc hònh thaânh vaâ àûúåc sûã duång
trong thûåc tïë [Chó thõ 3595/CT-BKHCN
nùm 2011 vïì tùng cûúâng cöng taác thöëng kï
KH&CN]. Mùåc duâ vêåy hïå thöëng chó tiïu
thöëng kï KH&CN coân mang tñnh töíng quaát,
khoá aáp duång cho hoaåt àöång thöng tin
KH&CN. Vúái viïåc Chñnh phuã ban haânh Nghõ
àõnh 11/2014/NÀ-CP ngaây 18/02/2014 vïì
cöng taác thöng tin KH&CN vaâ Böå KH&CN
thaânh lêåp Cuåc Thöng tin KH&CN quöëc gia
nhùçm tùng cûúâng quaãn lyá nhaâ nûúác vïì thöng
tin KH&CN, yïu cêìu vïì söë liïåu thöëng kï
trong lônh vûåc thöng tin KH&CN laâ rêët cêëp
thiïët. Vò vêåy, viïåc hònh thaânh hïå thöëng chó
tiïu thöëng kï thöng tin KH&CN coá yá nghôa
quan troång [8].
Baâi viïët naây nhùçm giúái thiïåu vúái baån àoåc
möåt hûúáng tiïëp cêån chuyïn vïì lônh vûåc thöng
tin KH&CN, nhùçm àïì xuêët nhoám chó tiïu
thöëng kï vïì nguöìn lûåc thöng tin KH&CN,
goáp phêìn nêng cao hiïåu quaã cuãa cöng taác
thöëng kï thöng tin KH&CN noái riïng cuäng
nhû hoaåt àöång thöëng kï KH&CN noái chung.
2. Möëi quan hïå giûäa chuêín hoáa hïå thöëng
chó tiïu thöëng kï vúái quaãn lyá thöng tin
KH&CN
Hoaåt àöång thöëng kï KH&CN laâ hoaåt àöång
khöng thïí thiïëu àûúåc trong cöng taác phaát
CHÓ TIÏU THÖËNG KÏ VÏÌ NGUÖÌN LÛÅC THÖNG TIN KHOA HOÅC VAÂ CÖNG NGHÏÅ
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 2/2015 33
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
triïín KH&CN. Trong quaá trònh thûåc hiïån
quaãn lyá nhaâ nûúác vïì KH&CN, thöëng kï coá
mùåt trong têët caã caác cöng àoaån vaâ coá vai troâ
rêët lúán. Hïå thöëng chó tiïu vïì KH&CN àoáng
vai troâ quan troång trong cöng taác thöëng kï.
Hïå thöëng chó tiïu thöëng kï KH&CN laâ böå
cöng cuå rêët quan troång giuáp cho viïåc quan saát
toaân böå hoaåt àöång KH&CN quöëc gia, taåo
àiïìu kiïån àïí caác nhaâ phên tñch, dûå baáo, caác
nhaâ quaãn lyá nhêån biïët chñnh xaác vïì thöng tin
cuãa tûâng lônh vûåc KH&CN, àaánh giaá àûúåc
phêìn naâo hiïåu quaã cuãa hïå thöëng KH&CN,
àoáng goáp cuãa KH&CN àöëi vúái sûå phaát 
triïín kinh tïë- xaä höåi. Àêy laâ vai troâ quan 
troång haâng àêìu àöëi vúái cöng taác quaãn lyá
thöng tin KH&CN [9].
Thöëng kï KH&CN coá thïí cung cêëp dûä liïåu
vïì thöng tin KH&CN, goáp phêìn nêng cao
nhêån thûác cuãa toaân xaä höåi vïì KH&CN [4]. Coá
rêët nhiïìu daång söë liïåu, thöng tin maâ thöëng kï
KH&CN coá thïí cung cêëp cho cöng taác quaãn
lyá thöng tin KH&CN. Àöëi vúái söë liïåu àõnh
kyâ, thûúâng xuyïn maâ hïå thöëng quaãn lyá cêìn coá
àïí nhêån daång, phên tñch, àaánh giaá hoaåt àöång
thöng tin KH&CN, nhûng coá thïí thu thêåp tûâ
söí saách, höì sú haânh chñnh thò viïåc töí chûác thu
thêåp söë liïåu àûúåc tiïën haânh theo kiïíu baáo caáo
àõnh kyâ. Ngoaâi ra, àïí àõnh kyâ töí chûác, àaánh
giaá, phên tñch cuâng möåt luác töíng thïí caác hoaåt
àöång KH&CN, thò viïåc thu thêåp söë liïåu àûúåc
tiïën haânh thöng qua caác cuöåc àiïìu tra. Hiïån
nay, viïåc thu thêåp söë liïåu thöëng kï KH&CN
úã Viïåt Nam àang àûúåc tiïën haânh theo Chïë àöå
baáo caáo thöëng kï cú súã vaâ Chïë àöå baáo 
caáo thöëng kï töíng húåp cuäng nhû caác cuöåc
àiïìu tra thöëng kï quöëc gia, àiïìu tra thöëng kï
ngaânh vïì KH&CN [10].
Chuêín hoáa chó tiïu thöëng kï àûúåc hiïíu laâ
laâm roä tïn goåi, khaái niïåm, àõnh nghôa, phûúng
phaáp tñnh vaâ nguöìn söë liïåu cuãa caác chó tiïu
thöëng kï. Viïåc chuêín hoáa thöëng kï chó tiïu
KH&CN seä goáp phêìn rêët quan troång trong
viïåc àûa ra nhûäng thöng tin KH&CN chñnh
xaác, àêìy àuã. Chuêín hoáa caác chó tiïu thöëng kï
àaãm baão cho viïåc hiïíu àuáng vaâ thöëng nhêët vïì
chó tiïu thöëng kï, tûâ àoá thu thêåp vaâ xûã lyá àuáng
chó tiïu thöëng kï. Viïåc hiïíu àuáng nöåi haâm
cuãa chó tiïu thöëng kï giuáp chuáng ta nùæm bùæt
àuáng baãn chêët cuãa hiïån tûúång, sûå vêåt thöng
qua caác söë liïåu thöëng kï [7,11].
3. Hiïån traång vïì caác chó tiïu thöëng kï
nguöìn lûåc thöng tin KH&CN
Hïå thöëng chó tiïu thöëng kï KH&CN úã
Viïåt Nam bao göìm:
- Chó tiïu thöëng kï KH&CN trong hïå
thöëng chó tiïu thöëng kï quöëc gia;
- Chó tiïu thöëng kï ngaânh KH&CN do Böå
KH&CN ban haânh [10].
Hiïån nay, trong hïå thöëng chó tiïu thöëng kï
KH&CN cuãa Viïåt Nam chûa laâm roä möåt söë
nhoám chó tiïu cuå thïí. Xeát vïì caác nhoám chó
tiïu thöëng kï nguöìn lûåc thöng tin KH&CN
thò hoaân toaân chûa coá möåt nghiïn cûáu hay caá
nhên, töí chûác naâo àûa ra khaái niïåm, àõnh
nghôa, phûúng phaáp tñnh, àún võ tñnh, phên töí,
kyâ cöng böë, nguöìn söë liïåu cuãa nhoám chó tiïu
naây. Chñnh vò vêåy, khi hoaåt àöång quaãn lyá
thöng tin KH&CN coá yïu cêìu vïì söë liïåu
thöëng kï thöng tin KH&CN thò chuáng ta
khöng thïí thûåc hiïån möåt caách baâi baãn, do
khöng coá tiïu chñ vaâ chó tiïu thöëng kï.
Trong hïå thöëng chó tiïu thöëng kï KH&CN
chó coá möåt chó tiïu vïì cöng böë KH&CN, chûa
coá caác chó tiïu khaác vïì thöng tin KH&CN.
Trong möåt söë hïå thöëng chó tiïu thöëng kï
khaác, coá möåt söë chó tiïu thöëng kï vïì thû viïån.
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
34 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 2/2015
Viïåc nghiïn cûáu hoaân thiïån khaái niïåm, nöåi
dung, phûúng phaáp tñnh cuãa chó tiïu trong
nhoám chó tiïu thöëng kï vïì nguöìn lûåc thöng tin
KH&CN laâ cöng viïåc rêët quan troång vò qua àoá
giuáp cho viïåc àaánh giaá àûúåc mûác àöå vaâ hiïåu
quaã cuãa nguöìn lûåc thöng tin KH&CN trong
cöng taác nghiïn cûáu lyá luêån cuäng nhû ûáng
duång vaâo thûåc tiïîn.
4.1. Söë thû viïån KH&CN 
Muåc àñch, yá nghôa
Laâ chó tiïu phaãn aánh söë lûúång thû viïån
KH&CN hiïån coá, laâm cú súã cho viïåc àaánh giaá
tònh hònh töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa hïå thöëng
thû viïån KH&CN trong caã nûúác nhùçm phuåc
vuå nhu cêìu àoåc, hoåc têåp nghiïn cûáu cuãa ngûúâi
laâm KH&CN. 
Khaái niïåm, nöåi dung, phûúng phaáp tñnh
Thû viïån KH&CN laâ àún võ àûúåc töí chûác
theo quy àõnh cuãa ngaânh KH&CN, coá traách
nhiïåm sûu têìm, lûu giûä caác loaåi saách, baáo, taåp
chñ vaâ caác loaåi êën phêím khaác vïì KH&CN; coá
caán böå chuyïn traách quaãn lyá vaâ phuåc vuå nhu
cêìu vïì thöng tin, nghiïn cûáu, hoåc têåp vaâ giaãi
trñ cuãa nhên dên [1,2].
Cùn cûá theo Baãng phên loaåi lônh vûåc
nghiïn cûáu KH&CN ban haânh keâm theo
Quyïët àõnh söë 12/2008/QÀ-BKHCN cuãa Böå
KH&CN, thû viïån KH&CN coá thïí àûúåc phên
loaåi thaânh 40 loaåi hònh tûúng ûáng vúái 6 lônh
vûåc KH&CN (Baãng 2).
Baãng 1. Àïì xuêët nhoám chó tiïu vïì nguöìn lûåc thöng tin KH&CN
TT NHOÁM, TÏN CHÓ TIÏU PHÊN TÖÍ CHUÃ YÏËU KYÂCÖNG BÖË
1 Söë thû viïån KH&CN Loaåi thû viïån, cêëp quaãn lyá, tónh/thaânh phöë Nùm
2 Söë àêìu tïn vaâ baãn taâi liïåu
KH&CN trong thû viïån 
Loaåi thû viïån, loaåi taâi liïåu, cêëp quaãn lyá,
tónh/thaânh phöë
Nùm
3 Söë lûúåt ngûúâi àûúåc phuåc vuå
trong thû viïån KH&CN
Loaåi thû viïån, cêëp quaãn lyá, tónh/thaânh phöë Nùm
4 Söë lûúåt taâi liïåu àûúåc phuåc
vuå trong thû viïån KH&CN
Loaåi thû viïån, cêëp quaãn lyá, tónh/thaânh phöë Nùm
Hiïån traång caác chó tiïu thöëng kï vïì nguöìn
lûåc thöng tin KH&CN cuå thïí nhû sau:
- Chó tiïu vïì söë thû viïån KH&CN: múái chó
coá chó tiïu vïì söë thû viïån noái chung, chûa coá
chó tiïu cuå thïí vïì söë thû viïån KH&CN.
- Chó tiïu vïì söë àêìu tïn vaâ baãn taâi liïåu
KH&CN trong thû viïån: hoaân toaân chûa coá.
- Chó tiïu vïì söë lûúåt ngûúâi àûúåc phuåc vuå
trong thû viïån KH&CN: hoaân toaân chûa coá.
- Chó tiïu vïì söë lûúåt taâi liïåu àûúåc phuåc vuå
trong thû viïån KH&CN: hoaân toaân chûa coá.
4. Nhoám chó tiïu vïì nguöìn lûåc thöng tin
KH&CN
Àïí àaáp ûáng yïu cêìu thu thêåp söë liïåu thöëng
kï phuåc vuå quaãn lyá hoaåt àöång thöng tin
KH&CN, chuáng töi àïì xuêët möåt söë chó tiïu
thöëng kï. Nhûäng chó tiïu àûúåc àïì xuêët àûúåc
trònh baây trong Baãng 1.
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 2/2015 35
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
Baãng 2. Phên loaåi lônh vûåc cuãa caác thû viïån KH&CN
1. KHOA HOÅC TÛÅ NHIÏN
Thû viïån toaán hoåc vaâ thöëng kï
Thû viïån khoa hoåc maáy tñnh vaâ thöng tin
Thû viïån vêåt lyá
Thû viïån hoaá hoåc
Thû viïån caác khoa hoåc traái àêët vaâ möi trûúâng liïn quan
Thû viïån sinh hoåc
2. KHOA HOÅC KYÄ THUÊÅT VAÂ CÖNG NGHÏå
Thû viïån kyä thuêåt dên duång 
Thû viïån kyä thuêåt àiïån, kyä thuêåt àiïån tûã, kyä thuêåt thöng tin
Thû viïån kyä thuêåt cú khñ
Thû viïån kyä thuêåt hoáa hoåc
Thû viïån kyä thuêåt vêåt liïåu vaâ luyïån kim
Thû viïån kyä thuêåt y hoåc
Thû viïån kyä thuêåt möi trûúâng
Thû viïån cöng nghïå sinh hoåc möi trûúâng
Thû viïån cöng nghïå sinh hoåc cöng nghiïåp
Thû viïån cöng nghïå nano
Thû viïån kyä thuêåt thûåc phêím vaâ àöì uöëng
3. KHOA HOÅC Y, DÛÚÅC
Thû viïån y hoåc cú súã
Thû viïån y hoåc lêm saâng
Thû viïån y tïë
Thû viïån dûúåc hoåc
Thû viïån cöng nghïå sinh hoåc trong y hoåc
4. KHOA HOÅC NÖNG NGHIÏåP
Thû viïån tröìng troåt
Thû viïån chùn nuöi
Thû viïån thuá y
Thû viïån lêm nghiïåp
Thû viïån thuyã saãn
Thû viïån cöng nghïå sinh hoåc trong nöng nghiïåp
5. KHOA HOÅC XAÄ HÖÅI
Thû viïån têm lyá hoåc
Thû viïån kinh tïë vaâ kinh doanh
Thû viïån khoa hoåc giaáo duåc
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
36 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 2/2015
Àún võ tñnh: thû viïån
Phên töí chuã yïëu
- Loaåi thû viïån.
- Cêëp quaãn lyá.
- Tónh/thaânh phöë trûåc thuöåc trung ûúng
(núi àoáng truå súã cuãa thû viïån hoùåc cuãa cú
quan chuã quaãn cuãa thû viïån).
Nguöìn söë liïåu
- Chïë àöå baáo caáo thöëng kï töíng húåp do Cuåc
Thöng tin KH&CN quöëc gia tiïën haânh.
4.2. Söë àêìu tïn vaâ baãn taâi liïåu KH&CN
trong thû viïån 
Muåc àñch, yá nghôa
Laâ chó tiïu phaãn aánh söë lûúång, quy mö vaâ
taâi liïåu KH&CN trong thû viïån, laâm cú súã cho
viïåc àaánh giaá tònh hònh töí chûác vaâ hoaåt àöång
cuãa hïå thöëng thû viïån trong caã nûúác nhùçm
phuåc vuå nhu cêìu àoåc, hoåc têåp nghiïn cûáu cuãa
ngûúâi laâm KH&CN. 
Khaái niïåm, nöåi dung, phûúng phaáp tñnh
Taâi liïåu trong thû viïån KH&CN laâ toaân böå
söë àêìu saách, söë baãn saách, baáo, taåp chñ vaâ caác
êën phêím vùn hoaá khaác vïì KH&CN coá trong
caác thû viïån.
Töíng söë saách trong thû viïån KH&CN àûúåc
thöëng kï theo loaåi hònh kinh tïë, caác cêëp quaãn
lyá, tñnh àïën cuöëi kyâ baáo caáo.
Àún võ tñnh: taâi liïåu
Phên töí chuã yïëu
- Loaåi thû viïån.
- Loaåi taâi liïåu trong thû viïån.
- Cêëp quaãn lyá.
- Tónh/ thaânh phöë trûåc thuöåc trung ûúng.
Nguöìn söë liïåu
- Chïë àöå baáo caáo thöëng kï töíng húåp do Cuåc
Thöng tin KH&CN quöëc gia tiïën haânh.
4.3. Söë lûúåt ngûúâi àûúåc phuåc vuå trong thû
viïån KH&CN 
Muåc àñch, yá nghôa
Chó tiïu phaãn aánh tònh hònh hoaåt àöång vaâ
kïët quaã phuåc vuå cuãa thû viïån KH&CN, cuäng
nhû nhu cêìu àoåc, hoåc têåp, nghiïn cûáu saách baáo
KH&CN cuãa ngûúâi dên. 
Khaái niïåm, nöåi dung, phûúng phaáp tñnh
Söë lûúåt ngûúâi àûúåc phuåc vuå trong thû viïån
KH&CN laâ söë lêìn ngûúâi àïën thû viïån
KH&CN àïí àoåc hoùåc mûúån taâi liïåu cuãa thû
viïån àïí hoåc têåp, nghiïn cûáu vaâ giaãi trñ. Möåt
ngûúâi àûúåc phuåc vuå bao nhiïu lêìn thò àûúåc
tñnh laâ bêëy nhiïu lûúåt ngûúâi [5,6].
Àún võ tñnh: lûúåt ngûúâi
Phên töí chuã yïëu
- Loaåi thû viïån.
- Cêëp quaãn lyá.
- Tónh/ thaânh phöë trûåc thuöåc trung ûúng.
Thû viïån xaä höåi hoåc
Thû viïån phaáp luêåt
Thû viïån khoa hoåc chñnh trõ
Thû viïån àõa lyá kinh tïë vaâ xaä höåi
Thû viïån thöng tin àaåi chuáng vaâ truyïìn thöng
6. KHOA HOÅC NHÊN VÙN
Thû viïån lõch sûã vaâ khaão cöí hoåc
Thû viïån ngön ngûä hoåc vaâ vùn hoåc
Thû viïån triïët hoåc, àaåo àûác hoåc vaâ tön giaáo
Thû viïån nghïå thuêåt
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 2/2015 37
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
Nguöìn söë liïåu
- Chïë àöå baáo caáo thöëng kï töíng húåp do Cuåc
Thöng tin KH&CN quöëc gia tiïën haânh. 
4.4. Söë lûúåt taâi liïåu àûúåc phuåc vuå trong
thû viïån KH&CN 
Muåc àñch, yá nghôa
Chó tiïu phaãn aánh tònh hònh hoaåt àöång vaâ
kïët quaã phuåc vuå cuãa thû viïån KH&CN, cuäng
nhû nhu cêìu àoåc, hoåc têåp, nghiïn cûáu saách baáo
KH&CN cuãa ngûúâi dên. 
Khaái niïåm, nöåi dung, phûúng phaáp tñnh
Söë lûúåt taâi liïåu àûúåc phuåc vuå trong thû
viïån KH&CN laâ söë lêìn taâi liïåu àûúåc àoåc hoùåc
mûúån cuãa thû viïån àïí hoåc têåp, nghiïn cûáu vaâ
giaãi trñ. Möåt taâi liïåu àûúåc phuåc vuå bao nhiïu
lêìn thò àûúåc tñnh laâ bêëy nhiïu lûúåt taâi liïåu.
Àún võ tñnh: lûúåt taâi liïåu
Phên töí chuã yïëu
- Loaåi thû viïån.
- Cêëp quaãn lyá.
- Tónh/ thaânh phöë trûåc thuöåc trung ûúng.
Nguöìn söë liïåu
- Chïë àöå baáo caáo thöëng kï töíng húåp do
Cuåc Thöng tin KH&CN quöëc gia tiïën haânh.
Kïët luêån
Nhoám chó tiïu thöëng kï vïì nguöìn lûåc thöng
tin KH&CN súám àûúåc ban haânh seä goáp phêìn
quan troång trong cöng taác quaãn lyá thöng tin
KH&CN.
Baâi baáo àaä àïì xuêët nhoám chó tiïu thöëng kï
vïì nguöìn lûåc thöng tin KH&CN, vúái 4 chó
tiïu: “Söë thû viïån KH&CN”, “Söë àêìu tïn vaâ
baãn taâi liïåu KH&CN trong thû viïån”, “Söë lûúåt
ngûúâi àûúåc phuåc vuå trong thû viïån KH&CN”,
vaâ “Söë lûúåt taâi liïåu àûúåc phuåc vuå trong thû
viïån KH&CN”. Tuy nhiïn, nhoám chó tiïu trïn
vêîn chûa bao quaát àûúåc hïët phaåm vi hoaåt
àöång cuãa cöng taác quaãn lyá thöng tin KH&CN.
Àïí hoaân thiïån caác chó tiïu thöëng kï nguöìn lûåc
thöng tin KH&CN cêìn thiïët nghiïn cûáu böí
sung möåt söë chó tiïu khaác.
(Ngaây Toâa soaån nhêån àûúåc baâi: 13-10-2014; Ngaây phaãn biïån
àaánh giaá: 07-12-2014; Ngaây chêëp nhêån àùng: 08-02-2015).
1. ASEAN. Science and technology indicators
in ASEAN. Jarkarta: ASEAN Secretariat (1997),
1997, 102 p.
2. ASEAN Secretariat, 1997. Science and
technology indicators and a catalog of major S&T
indicators.
3. Cao Minh Kiïím (2003). Thöëng kï KH&CN
vaâ nhûäng vêën àïì àöëi vúái Viïåt Nam. Taåp chñ Hoaåt
àöång Khoa hoåc, söë 7 (350), tr. 7-10.
4. ESCAP (1999). Development and utilization
of S&T indicatos: emerging issues in developing
countries of the ESCAP region.
5. Garfield E (2006). The History and Meaning
of the Journal Impact Factor. Journal of the American
Medical Association (JAMA), (293): 90-93.
6. Hirsch J. E (2005). An index to quantify an
individual's scientific research output. Proc Natl
Acad Sci USA 2005;102(46):16569-16572.
7. Hoaåt àöång Thöng tin tû liïåu (1995), NXB
Khoa hoåc kyä thuêåt, Haâ Nöåi, tr. 5-37.
8. Ngoåc Thu (2011). Tùng cûúâng cöng taác thöëng
kï khoa hoåc vaâ cöng nghïå, Taåp chñ Thöng tin Khoa
hoåc vaâ Cöng nghïå Bònh Dûúng, söë 6, tr. 2.
9. Phan Huy Quïë (2008). Nghiïn cûáu cú súã lyá
luêån vaâ thûåc tiïîn àïí triïín khai hoaåt àöång thöëng kï
KH&CN theo nghõ àõnh söë 30/2006/NÀ-CP.
10. Taâo Hûúng Lan, Cao Minh Kiïím (2012).
Chó tiïu thöëng kï KH&CN. Taåp chñ Thöng tin vaâ
Tû liïåu, söë 3 + 4, 2012, tr. 31-41.
11. Tùng Vùn Khiïn (2003). Nghiïn cûáu xêy
dûång hïå thöëng thöng tin thöëng kï KH&CN àaáp
ûáng yïu cêìu quaãn lyá theo cú chïë múái.-Haâ Nöåi,
tr. 11-22.
Taâi liïåu tham khaão

File đính kèm:

  • pdfchi_tieu_thong_ke_ve_nguon_luc_thong_tin_khoa_hoc_va_cong_ng.pdf