Luận văn Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng: ... 2.3.4. Chính sách kế tốn liên quan đến ghi nhận doanh thu a. Các hình thức hợp đồng - Hợp đồng theo đơn giá: áp dụng đối với cơng tác khảo sát địa hình và khảo sát địa chất. Giá trị hợp đồng được tính theo đơn giá nguyên vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng… nhân với giá trị khối lượng thực ...à thời gian phân bổ phù hợp. Điều này tạo nên một khơng gian mở, giúp kế tốn cĩ thể điều chỉnh tăng giảm chi phí nhằm quản trị lợi nhuận trong kỳ, đồng thời ảnh hưởng đến tính trung thực của việc lập BCTC. + Chi phí phải trả Cơng ty khơng sử dụng TK 335, khơng cĩ kế hoạch trích trước chi ...ời gian khấu hao thích hợp. + Sửa chữa TSCĐ Cơng ty nên cĩ kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ. Đây là một phương pháp để giảm lợi nhuận bằng cách tăng chi phí trong kỳ. Cơng ty cần phải lập kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ để cĩ kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa đồng thời chủ động ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 672 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (9).pdf