Luận văn Tăng cường kiểm soát chi tại trung tâm y tế quận Hải Châu

Tóm tắt Luận văn Tăng cường kiểm soát chi tại trung tâm y tế quận Hải Châu: ...n tri t ph bi n n i dung th c hi n t i ủơ n v ; Vi c ki m soỏt c ăn c vào d toỏn do c ơ quan nhà n ưc giao, ki m soỏt ch ng t liờn quan ủn cỏc ni dung chi mua, v n TểM T T CH ƯƠ NG 1 chuy n; ủi chi u v i tiờu chu n, ủnh m c Ch ươ ng I trỡnh bày khỏi quỏt cơ s ...ờn TSC Đ nh ư s a 2.6.1.4. Ki m soỏt chi d ch v cụng c ng, truy n thụng - liờn l c xe ụ tụ, thi t b tin h c…ch ưa ủưc ki m soỏt ch t ch . Khi cú h ng Kim soỏt chi ủin, n ưc, rỏc th i; ki m soỏt chi nhiờn húc, lỏi xe và b phn s d ng thi t b ý ủưa ủi s a ch a, sau...hõn xột, bỡnh b u thi ủua ủi chi u HSCV và HST Đ và cỏc phộp tớnh. 3.3.1.1. Hoàn thi n ki m soỏt chi ti n l ươ ng, ti n cụng 3.3.2. Ki m soỏ t vi c qu n lý , s d ng TSC Đ, CC-DC T ch c kim soỏt vi c ch m cụng ngay t cỏ c khoa, phũ ng, 3.3.2.1. Ki m soỏt vi c theo dừi qu n...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 758 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (31).pdf