Quy định pháp luật liên quan đến chào bán và niêm yết chứng khoán

Tóm tắt Quy định pháp luật liên quan đến chào bán và niêm yết chứng khoán: ...à phương án sử dụng vốnCam kết bảo lãnh PHVăn bản chỉ định Ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn19DN thành lập mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao Điều kiệnLà DN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tưCó dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệtCó cam kết chịu trách nhiệm liên... có lãiKhông có lỗ luỹ kếKhông có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một nămPhương án PH, phương án sử dụng vốn và trả nợ được HĐQT/HĐTV/Chủ sở hữu thông quaCó cam kết của TCPH đối với NĐTCó nhu cầu huy động vốn làm nhiều đợt phù hợp với dự án đầu tư hoặc kế hoạch SXKD được cấp có thẩm quyền phê duy...ồng VN trở lên hoặc cty đầu tư CK có vốn điều lệ đã góp từ 50 tỷ đồng VN trở lên Sáng lập viên và thành viên Ban đại diện quỹ hoặc thành viên HĐQT, Ban KS, GĐ/TGĐ, PGĐ/Phó TGD, Kế toán trưởng của cty đầu tư CK phải cam kết nắm giữ 100% số CCQ hoặc CP do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày...

ppt45 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Quy định pháp luật liên quan đến chào bán và niêm yết chứng khoán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Quy định pháp luật liên quan đến Chào bán và niêm yết chứng khoánHµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 20071A. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNGI - QUY ĐỊNH CHUNGII - MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN CỤ THỂB. NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN2A. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN I - QUY ĐỊNH CHUNG3Mệnh giá CK, Hình thức chào bánMệnh giá CK Cổ phiếu, CCQ: 10.000VNDTrái phiếu: 100.000 và bội số 100.000VNDHình thức chào bán CK ra công chúngChào bán cổ phiếu, CCQ lần đầu ra công chúng Chào bán thêm cổ phiếu, CCQ ra công chúngChào bán trái phiếu ra công chúng 4Chào bán cổ phiếuĐiều kiện Vốn điều lệ: 10 tỷ VNDHoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãiKhông có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bánPhương án PH và phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông quaHồ sơ §¨ng ký chµo b¸nGiấy đăng ký chào bánBản cáo bạchĐiều lệ của tổ chức PHQuyết định của ĐHĐCĐ thông qua phương án PH và phương án sử dụng vốnCam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)5Chào bán trái phiếuĐiều kiệnVốn điều lệ: 10 tỷ VNDHoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãiKhông có lỗ luỹ kếKhông có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một nămPhương án PH, phương án sử dụng vốn và trả nợ được HĐQT/HĐTV/Chủ sở hữu thông quaCó cam kết của TCPH đối với NĐTHồ sơGiấy đăng ký chào bánBản cáo bạchĐiều lệ của TCPHQuyết định của HĐQT/HĐTV/Chủ SH thông qua phương án PH, phương án sử dụng và trả nợ vốnCam kết thực hiện nghĩa vụ của TCPH đối với NĐTCam kết bảo lãnh PH (nếu có) 6Chào bán chứng chỉ quỹĐiều kiệnTổng giá trị CCQ đăng ký CB tối thiểu 50 tỷ VNDCó phương án PH và phương án đầu tư số vốn thu được Hồ sơGiấy đăng ký chào bánBản cáo bạchDự thảo Điều lệ QĐTCKHợp đồng giám sát giữa NHGS và công ty QLQCam kết bảo lãnh PH (nếu có)7Bản cáo bạch cổ phiếu, trái phiếuTh«ng tin vÒ tæ chøc PHM« h×nh tæ chøc kinh doanhT×nh h×nh tµi chÝnh, kinh doanh, tµi s¶nH§QT/H§TV, Ban Gi¸m ®ècTh«ng tin ®ît chµo b¸n vµ CK chµo b¸n§iÒu kiÖn chµo b¸nYÕu tè rñi roDự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhấtPhương án PH Ph­¬ng ¸n sö dông tiÒn thu ®­îcB¸o c¸o tµi chÝnh 02 n¨m gÇn nhÊt cã kiÓm to¸nTh«ng tin kh¸c trong mẫu BCB8Bản cáo bạch CCQLoại hình, quy mô QĐTCKMục tiêu, chiến lược, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế đầu tưCác yếu tố rủi roTóm tắt dự thảo Điều lệ QĐTCKPhương án PH CCQ; các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào QĐTCKThông tin tóm tắt về CTQLQ, NHGS; quy định về giao dịch với người có liên quan của CTQLQ và NHGSThông tin khác trong mẫu BCB9Báo cáo tài chínhNội dungBảng cân đối kế toánbáo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanhbáo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chínhBCTC năm phải được kiểm toán bởi TCKT được chấp thuận10Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bánThông tin trước khi chào bánHiệu lực đăng ký chào bán §ình chỉ, huỷ bỏ chào bán CK ra công chúngNghĩa vụ của tổ chức phát hànhPhân phối CKĐình chỉ chào bán CK ra công chúngHuỷ bỏ chào bán CK ra công chúng11Ii - MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP chÀO BÁN CHỨNG KHOÁN CỤ THỂ(Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật CK và dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ chào bán CK, Thông tư hướng dẫn hồ sơ Ny CK12DN 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành Cty CP kết hợp với CB CP ra công chúng Thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển công ty nhà nước thành Cty CP13DN có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành Cty CP kết hợp chào bán CP ra công chúngĐiều kiện:Vốn điều lệ: 10 tỷ VNDHoạt động KD năm liền trước phải có lãiKhông có lỗ luỹ kếPhương án PH và phương án sử dụng vốn được chủ DN 100% vốn nước ngoài hoặc HĐQT DN liên doanh thông quaCó công ty CK tư vấn lập hồ sơ14Hồ sơGiấy đăng ký chào bánBản cáo bạchĐiều lệ công tyTài liệu chứng minh điều kiệnQuyết định chuyển đổi doanh nghiệpCam kết bảo lãnh PH (nếu có)Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quanTài liệu xác định giá trị DNHợp đồng tư vấn hồ sơ với công ty CKQuyết định của HĐQT DN liên doanh hoặc chủ DN 100% vốn nước ngoài thông qua hồ sơ 15DN có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi thành công ty CPĐiều kiện Vốn điều lệ đã góp: tối thiểu 10 tỷ VNDHoạt động KD năm liền trước phải có lãiKhông có lỗ luỹ kếCó phương án PH và phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông quaCó công ty CK tư vấn lập hồ sơ16Hồ sơGiấy đăng ký chào bánBản cáo bạchĐiều lệ công tyCam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) Văn bản chấp thuận của Ngân hàng NNVN, trường hợp TCPH là tổ chức tín dụngVăn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quanTài liệu về việc xác định giá trị doanh nghiệp;Hợp đồng tư vấn hồ sơ với công ty chứng khoánQuyết định của HĐQT thông qua phương án PH và phương án sử dụng vốnQuyết định của HĐQT thông qua hồ sơ17DN thành lập mới thuộc lĩnh vực CSHT Điều kiệnLà doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công trình CSHT thuộc đề án phát triển KT - XH của Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc TWCó dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệtCó cam kết chịu trách nhiệm liên đới của các cổ đông sáng lập đối với phương án PH và phương án sử dụng vốn Có tổ chức BLPHCó ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn18Hồ sơGiấy đăng ký chào bánTài liệu chứng minh doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công trình CSHTDự thảo Điều lệ ctyBản cáo bạch, trong đó BCTC được thay bằng Dự án đầu tưCam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập về phương án PH và phương án sử dụng vốnCam kết bảo lãnh PHVăn bản chỉ định Ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn19DN thành lập mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao Điều kiệnLà DN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tưCó dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệtCó cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập đối với phương án PH và phương án sử dụng vốnCó tổ chức BLPHCó ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn thu được 20Hồ sơGiấy đăng ký chào bánTài liệu chứng minh doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao thuộc danh mục các dự án được khuyến khích đầu tư Dự thảo Điều lệ ctyBản cáo bạch, trong đó BCTC được thay bằng Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệtCam kết chịu trách nhiệm liên đới của HĐQT hoặc sáng lập viên đối với phương án PH và phương án sử dụng vốnCam kết bảo lãnh PHVăn bản chỉ định Ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn21Chào bán TP chuyển đổi, TP có kèm theo chứng quyền hoặc chứng quyền kèm theo CP ưu đãiĐiều kiện Vốn điều lệ: 10 tỷ VNDHoạt động KD năm liền trước phải có lãiKhông có lỗ luỹ kế, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 nămPhương án PH và phương án sử dụng vốn được HĐQT/HĐTV/Chủ SH thông quaCó cam kết thực hiện nghĩa vụ của TCPH về điều kiện PH, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khácCó phương án PH, phương án sử dụng vốn, kế hoạch PH số cổ phiếu cần thiết cho việc chuyển đổi được ĐHĐCD thông qua. Phương án chuyển đổi bao gồm điều kiện, thời hạn chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, phương pháp tính và các điều kiện khác22Hồ sơGiấy đăng ký chào bánQuyết định của ĐHĐCĐ thông qua phương án PH và phương án sử dụng vốn thu đượcCam kết BLPH (nếu có)Tài liệu bổ sung Bản cáo bạchVăn bản chấp thuận của Ngân hàng NN VN đối với việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng23Chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúngVốn điều lệ đã góp: tối thiểu 10 tỷ VNDHoạt động KD năm liền trước phải có lãiKhông có lỗ luỹ kếCó phương án PH và phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông quaCó cam kết bảo lãnh thanh toán kèm theo tài liệu chứng minh năng lực tài chính của tổ chức nhận bảo lãnh hoặc có tài sản đủ giá trị thanh toán trái phiếu trong trường hợp bảo đảm bằng tài sản Tổ chức PH phải chỉ định đại diện người sở hữu trái phiếu để giám sát việc thực hiện các cam kết 24Đối tượng không được làm đại diện người SH TPTổ chức bảo lãnh việc thanh toán nợ của TCPHCổ đông lớn của TCPHTổ chức có cổ đông lớn là TCPHTổ chức có chung cổ đông lớn với TCPHTổ chức có chung người điều hành với TCPH hoặc cùng chịu sự kiểm soát của tổ chức khác25Hồ sơ đăng ký chào bánGiấy đăng ký chào bánBản cáo bạch; Điều lệ công tyQuyết định của HĐQT/HĐTV/Chủ sở hữu công ty thông qua phương án PH, phương án sử dụng và trả nợ vốnCam kết thực hiện nghĩa vụ của TCPH với NĐT Cam kết bảo lãnh PH (nếu có)Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quanVăn bản chấp thuận của NHNN VN, trường hợp tổ chức PH là TCTDGiấy chấp thuận bảo lãnh thanh toán kèm BCTC năm gần nhất được kiểm toán của tổ chức nhận bảo lãnhHợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm giữa tổ chức PH với tổ chức nhận bảo đảmHợp đồng giữa TCPH với Đại diện người sở hữu TPQuyết định của HĐQT/HĐTV/Chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ26Chào bán CP, TP chung cho nhiều đợtĐối với CP:Vốn điều lệ đã góp: tối thiểu 10 tỷ VNDHoạt động KD năm liền trước phải có lãiKhông có lỗ luỹ kếCó phương án PH và phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua Đối với TP:Vốn điều lệ: 10 tỷ VNDHoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãiKhông có lỗ luỹ kếKhông có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một nămPhương án PH, phương án sử dụng vốn và trả nợ được HĐQT/HĐTV/Chủ sở hữu thông quaCó cam kết của TCPH đối với NĐTCó nhu cầu huy động vốn làm nhiều đợt phù hợp với dự án đầu tư hoặc kế hoạch SXKD được cấp có thẩm quyền phê duyệtCó kế hoạch chào bán trong đó nêu rõ đối tượng, số lượng và thời gian dự kiến chào bán của từng đợtTổ chức tín dụng đáp ứng các điều kiện được đăng ký CB TP ra công chúng chung cho nhiều đợt trong 12 tháng27Hồ sơ đăng ký chào bánBản cáo bạch phải có các nội dung:Dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt Kế hoạch chào bán trong đó nêu rõ đối tượng, số lượng, thời gian dự kiến chào bán của từng đợtTrước mỗi đợt phát hành, TCPH phải bổ sung hồ sơ tài liệu về tình hình cty, tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt PH trước nếu thời điểm của đợt PH sau cách đợt PH trước từ 06 tháng trở lên28Chào bán chứng khoán ra nước ngoàiĐiều kiện Không thuộc danh mục ngành nghề mà PL cấm bên nước ngoài tham giaĐảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoàiCó quyết định thông qua việc CBCK ra nước ngoài và phương án sử dụng vốn thu được của HĐQT/ĐHĐCĐ/HĐTV/Chủ SH cty/đại diện chủ SH vốnĐáp ứng điều kiện CB của nước nơi CK được đăng ký CBNghĩa vụ TCPH:Công bố thông tinTrường hợp CBCK đồng thời ở trong nước và nước ngoài, BCTC định kỳ phải được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam, kèm theo bản giải trình các điểm khác biệt giữa các chuẩn mực kế toánGửi UBCKNN báo cáo kết quả đợt chào bán29Chào bán TP bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tếĐiều kiện TCPH phải là tổ chức tài chính quốc tế mà Việt Nam là thành viênCó phương án PH và phương án sử dụng số tiền thu được cho các dự án mà tổ chức đó thực hiện đầu tư tại Việt Nam được BTC chấp thuậnCó cam kết thực hiện nghĩa vụ của TCPH đối với NĐT Hồ sơ đăng ký chào bánGiấy đăng ký chào bánDự án đầu tư bao gồm phương án PH và phương án sử dụng số tiền thu đượcCam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức PHCác tài liệu khác theo đề nghị của BTC30B. NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁNĐK NY tại SGDCKĐK NY tại TTGDCKHồ sơ ĐK NYĐăng ký NYHuỷ bỏ NYNY CK tại SGDCK nước ngoài311. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán32Điều kiện niêm yết cổ phiếuLà công ty cổ phần có vốn điều lệ: từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên Hoạt động kinh doanh hai năm liền trước năm ĐKNY phải có lãi Không có lỗ luỹ kế tính đến năm ĐKNYKhông có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòngCông khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên HĐQT, Ban KS, GĐ hoặc TGĐ, Phó GĐ hoặc Phó TGĐ, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và người có liên quanTối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữCổ đông là thành viên HĐQT, Ban KS, GĐ hoặc TGĐ, Phó GĐ hoặc Phó TGĐ và Kế toán trưởng công ty phải cam kết nắm giữ 100% số CP do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày NY và 50% số CP này trong thời gian 6 tháng tiếp theoCó hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ33Điều kiện niêm yết trái phiếuLà công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên Hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước năm ĐKNY phải có lãiKhông có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nướcCó ít nhất 100 người sở hữu trái phiếu cùng một đợt phát hànhCó hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ34Điều kiện NY CCQ ĐC hoặc CP của công ty đầu tư CK ĐCLà quỹ đóng có tổng giá trị CCQ phát hành từ 50 tỷ đồng VN trở lên hoặc cty đầu tư CK có vốn điều lệ đã góp từ 50 tỷ đồng VN trở lên Sáng lập viên và thành viên Ban đại diện quỹ hoặc thành viên HĐQT, Ban KS, GĐ/TGĐ, PGĐ/Phó TGD, Kế toán trưởng của cty đầu tư CK phải cam kết nắm giữ 100% số CCQ hoặc CP do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày NY và 50% số CCQ hoặc CP này trong thời gian 6 tháng tiếp theoCó ít nhất 100 người sở hữu CCQ hoặc ít nhất 100 cổ đông nắm giữ CP của công ty đầu tư CKCó hồ sơ ĐKNY hợp lệ352. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán36Điều kiện niêm yết cổ phiếuLà cty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng VN trở lênHoạt động kinh doanh của năm liền trước năm ĐKNY phải có lãiKhông có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một nămHoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nướcCổ phiếu có quyền biểu quyết của cty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữCổ đông là thành viên HĐQT, Ban KS, GĐ/TGĐ, Phó GĐ/Phó TGĐ và Kế toán trưởng cty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày NY và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theoCó hồ sơ ĐKNY cổ phiếu hợp lệ37Điều kiện NY trái phiếu doanh nghiệpLà cty CP, công ty TNHH, DN nhà nước có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng VN trở lên Các trái phiếu của một đợt PH có cùng ngày đáo hạnCó hồ sơ ĐKNY trái phiếu hợp lệ 38Trái phiếu CP, TP được CP bảo lãnh, TP chính quyền địa phương được NY trên TTGDCK theo đề nghị của TCPHCK đủ tiêu chuẩn NY mà chưa NY tại TTGDCK được giao dịch tại công ty CK và chuyển kết quả giao dịch thông qua TTGDCK để thanh toán thông qua Trung tâm LKCK 393. Hồ sơ đăng ký NY CPGiấy ĐKNY CPQuyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc NYSổ đông ký cổ đông được lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ ĐKNY Bản cáo bạch Cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên HĐQT, Ban KS, GĐ/TGĐ, Phó GĐ/Phó TGĐ, Kế toán trưởng Hợp đồng tư vấn NY (nếu có)Giấy chứng nhận của TTLKCK về việc CP đã đăng ký, LK tập trung40Hồ sơ đăng ký NY TPGiấy ĐKNY TPQuyết định của ĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ, HĐTV, Chủ SH Cty hoặc cấp có thẩm quyền thông qua việc NYSổ đông ký chủ SH trái phiếuBản cáo bạch Cam kết thực hiện nghĩa vụ của TCĐK NY đối với NĐT Cam kết bảo lãnh thanh toán hoặc Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảmHợp đồng giữa tổ chức PH và đại diện người SH trái phiếuGiấy chứng nhận của TTLKCK về việc TP đã đăng ký, LK tập trung41Hồ sơ ĐKNY CCQ ĐC và CP của CTy đầu tư CK ĐCGiấy đăng ký NYQuyết định của Đại hội NĐT về việc NY CCQ ĐC hoặc Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc NY CP của cty đầu tư CK ĐCSổ đông ký NĐT nắm giữ CCQ ĐC hoặc sổ đăng ký cổ đông của cty đầu tư CK ĐC Điều lệ quỹ ĐC, cty đầu tư CK ĐC và Hợp đồng giám sátBản cáo bạch Danh sách và lý lịch tóm tắt của thành viên Ban đại diện quỹCam kết bằng văn bản của thành viên độc lập trong Ban đại diện quỹ về sự độc lập của mình đối với cty QLQ và NHGSCam kết nắm giữ CCQ/CP của sáng lập viên và thaànhviên Ban đại diện quỹ hoặc cổ đông là thành viên HĐQT, Ban KS, GĐ/TGĐ, Phó GĐ/Phó TGĐ, Kế toán trưởng Báo cáo kết quả đầu tư tính đến thời điểm đăng ký NYGiấy chứng nhận của TTLKCK về việc CCQ/CP đã đăng ký, LK tập trung424. Thay đổi đăng ký niêm yết Trường hợp thay đổiTổ chức NY thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệTổ chức niêm yết bị tách hoặc nhận sáp nhậpCác trường hợp thay đổi số lượng chứng khoán NY khác trên SGDCK, TTGDCKHồ sơ thay đổi đăng ký niêm yếtGiấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yếtQuyết định thông qua việc thay đổi NY cổ phiếu 435. Huỷ bỏ niêm yếtTổ chức NY không còn đáp ứng được các điều kiện NY trong thời hạn 01 nămTổ chức NY ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động SX, KD chính từ 01 năm trở lênTổ chức NY bị thu hồi giấy CNĐKKD hoặc GP hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngànhCổ phiếu không có giao dịch tại SGDCK, TTGDCK trong thời hạn 12 thángKết quả SX, KD bị lỗ trong 03 năm liên tục và tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn chủ SH trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhấtTổ chức NY chấm dứt sự tồn tại do sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể hoặc phá sản, quỹ đầu tư CK chấm dứt hoạt độngTrái phiếu đến thời gian đáo hạn hoặc trái phiếu NY được TCPH mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạnTổ chức kiểm toán có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm gần nhất của TCNYTổ chức được chấp thuận NY không tiến hành các thủ tục NY tại SGDCK, TTGDCK trong thời hạn tối đa là ba tháng kể từ ngày được chấp thuận NYTổ chức NY đề nghị huỷ bỏ NY446. Niêm yết CK tại Sở GDCK nước ngoài Điều kiệnKhông thuộc danh mục ngành nghề mà PL cấm bên nước ngoài tham giaĐảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoàiCó quyết định thông qua việc NY tại Sở GDCK nước ngoài Đáp ứng các điều kiện niêm yết tại Sở GDCK của nước mà cơ quan quản lý TTCK hoặc Sở GDCK đã có thoả thuận hợp tác với UBCKNN Việt NamNghĩa vụ của doanh nghiệp Công bố thông tin theo quy định của PL nước ngoài và PL Việt NamĐảm bảo tỷ lệ tham gia của NĐT nước ngoài theo quy định của PLTrường hợp tổ chức đồng thời NY ở TTCK trong nước và nước ngoài, BCTC định kỳ phải được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc theo chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam, kèm theo bản giải trình các điểm khác biệt Tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam45

File đính kèm:

  • pptquy_dinh_phap_luat_lien_quan_den_chao_ban_va_niem_yet_chung.ppt