Luận văn Hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác lập dự toán hoạt động tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng: ...hi phí sản xuất chung được xây dựng theo hai yếu tố biến phí và định phí sản xuất chung. Vì vậy bảng dự tốn này rất khĩ lập để chính xác. Tất cả các yếu tố chi phí sản xuất chung phải phân thành biến phí và định phí, đồng thời kế tốn phải xác định tiêu thức phân bổ biến phí sản xuất chung, t...g ty sẽ họp bàn với các trưởng của các đơn vị trực thuộc để thống nhất về việc lập kế hoạch cho năm kế hoạch. Thơng qua cuộc họp, cơng ty ban hành một cơng văn xuống các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch định hướng chung về sản lượng tiêu thụ chủ yếu và tổng giá trị tương ứng về doanh thu và lợ...ình dự tốn Đối với lĩnh vực thương mại tại Cơng ty, đề tài minh họa việc hồn thiện việc dự tốn đối với sản phẩm Cement tại Trung tâm Vật liệu xây dựng của Cơng ty với mơ hình dự tốn theo sơ đồ trong quyển tồn văn. 3.2.4 Kỳ dự tốn Hiện nay Cơng ty lập kế hoạch mỗi năm một lần. Số liệu...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 26/08/2014 | Lượt xem: 837 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (18).pdf