Bài giảng Kế toán tài chính III - Chương 2: Kế toán phải thu phải trả nội bộ

Tóm tắt Bài giảng Kế toán tài chính III - Chương 2: Kế toán phải thu phải trả nội bộ: ...tại BQLDA (chỉ mở ở DN là CĐT có thành lập BQLDA)1368 – phải thu nội bộ khác: các khoản phải thu khác giữa các đơn vị (kể cả cấp trên lẫn cấp dưới)2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘTK 336- Phải trả nội bộ3361- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh: khoản vốn cấp dưới nhận từ cấp trên (chỉ mở ở đơn vị ...n doanh thu), TH2: tại thời điểm chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho các đơn vị phụ thuộc (do đơn vị phụ thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu) – tương tự bán hàng cho đối tác bên ngoài2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán bán hàng nội bộTH1: Đơn vị phụ thuộc không được phân cấp ghi nhận doanh t...hệ thanh toán nội bộ khác liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh (tham khảo giáo trình)Trường hợp 1: Đơn vị trực thuộc (ĐVTT) không được phân cấp ghi nhận doanh thuTrường hợp 2: Đơn vị trực thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu nhưng không xác định kết quả kinh doanhTrường hợp 3: Đơn vị trực t...

pptx31 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính III - Chương 2: Kế toán phải thu phải trả nội bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘLớp Kế toán doanh nghiệpCHƯƠNG 2 MỤC TIÊUNhận biết các khoản phải thu, phải trả nội bộ.Phân loại khoản phải thu, phải trả nội bộ để quản lý chặt chẽ các khoản này.Xử lý và ghi nhận vào sổ kế toán các giao dịch trong nội bộ doanh nghiệp Trình bày các chỉ tiêu phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính.TÀI LIỆU Giáo trình KTTC quyển 3Thông tư 200/2014/TT-BTC NỘI DUNG2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG	2.1.1 Khái niệm	2.1.2 Phân biệt các quan hệ nội bộ trong DN	2.1.3. Nội dung các khoản phải thu, phải trả nội bộ2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU, PHẢI TRẢ NỘI BỘ	2.2.1 Kế toán cấp vốn và điều chuyển vốn	2.2.2. Kế toán bán hàng nội bộ	2.2.3. Kế toán giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án 	2.2.4. Kế toán các quan hệ thanh toán nội bộ khác 	liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh	2.2.5. Kế toán các khoản thu hộ, chi hộ	2.2.6. Kế toán quan hệ nội bộ về nghĩa vụ tài chính2.3 THÔNG TIN PHẢI THU, PHẢI TRẢ NỘI BỘ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGCác khoản phải thu, phải trả nội bộ là các khoản phải thu, phải trả giữa:	- Doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới, hoặc	- Các đơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp độc lập. 	Các đơn vị cấp dưới trực thuộc là các đơn vị không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc nhưng có tổ chức công tác kế toán, như chi nhánh, xí nghiệp, ban quản lý dự án... hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp.Khái niệm2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGTổng công ty – Công ty thành viên(không phải mô hình mẹ-con)Công ty – Đơn vị trực thuộcCông ty mẹ – Công ty conPhân biệt các quan hệ nội bộ trong DN2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGTổng công ty – Công ty thành viên(không phải mô hình mẹ-con)Tổng công ty: có tư cách pháp nhân, lập BCTC tổng hợp trên cơ sở tổng hợp BCTC riêng của Tổng công ty và BCTC của cty thành viênCác công ty thành viên/cấp dưới: Hạch toán độc lập: tư cách pháp nhân riêng, BMKT độc lập, lập BCTC riêng như 1 DN bình thường.Hạch toán phụ thuộc: không có tư cách pháp nhân, nộp báo cáo cho Tổng công tyPhân biệt các quan hệ nội bộ trong DN2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGCông ty – Đơn vị trực thuộcCông ty: Chỉ có Công ty có tư cách pháp nhân riêng, chịu trách nhiệm lập BCTC chungĐơn vị trực thuộc: Hạch toán báo sổ: tập hợp và nộp chứng từ về phòng KT công ty (tổ chức kế toán tập trung)Hạch toán kế toán riêng (tổ chức kế toán phân tán)Chỉ có bảng cân đối tài khoảnCó bảng cân đối kế toán + Báo cáo KQHĐKDĐầy đủ BCTCPhân biệt các quan hệ nội bộ trong DN2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGCông ty mẹ - Công ty conCông ty mẹ: nắm quyền kiểm soát công ty con (nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết)Quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con, hoặc giữa các công ty con với nhau là quan hệ giữa các đơn vị có pháp lý riêng. Do đó theo dõi các khoản phải thu phải trả như đối với các đối tác thông qua TK 131, 331Phân biệt các quan hệ nội bộ trong DN2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGCấp phát và điều chuyển vốnBán hàng nội bộThu hộ, chi hộCác quan hệ thanh toán nội bộ khác liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh.Nghĩa vụ tài chính giữa cấp dưới với cấp trên (phân phối lợi nhuận, quỹ doanh nghiệp)Nội dung các khoản phải thu phải trả nội bộ2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘTK sử dụngTK136 - Phải thu nội bộ1361 - Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc: khoản tiền đơn vị cấp trên phải thu do giao vốn cho cấp dưới1362- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá: chênh lệch tỷ giá phát sinh ở các BQLDA chuyển lên (chỉ mở ở DN là CĐT có thành lập BQLDA)1363- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá: chi phí đi vay được vốn hóa phát sinh tại BQLDA (chỉ mở ở DN là CĐT có thành lập BQLDA)1368 – phải thu nội bộ khác: các khoản phải thu khác giữa các đơn vị (kể cả cấp trên lẫn cấp dưới)2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘTK 336- Phải trả nội bộ3361- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh: khoản vốn cấp dưới nhận từ cấp trên (chỉ mở ở đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân)3362- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá3363- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá3368- Phải trả nội bộ khácTK 411 – vốn đầu tư của chủ sở hữu: khoản vốn cấp dưới nhận từ cấp trênQuy định về phải thu, phải trả nội bộTheo dõi chi tiếtCuối kì: Kiểm tra, đối chiếu số phát sinh, số dưLập biên bản bù trừ theo từng đơn vị2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘ2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán cấp vốnChứng từ:Biên bản giao vốnPhiếu chi (cấp trên) / phiếu thu (cấp dưới)Phiếu xuất kho / nhập khoBiên bản giao nhận TSCĐTài khoản:Cấp trên: 1361Cấp dưới: 3361 hoặc 411 (Tùy theo việc phân cấp quản lý và đặc điểm hoạt động) 2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán cấp vốnChi phí vận chuyển, bốc dỡ...tài sản phát sinh trong quá trình di chuyển giữa các đơn vị nội bộ tính vào CPSXKD trong kì (không tính vào giá gốc).2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán điều chuyển vốnẢnh hưởng đến việc ghi sổ kế toán không chỉ ở 2 đơn vị trực thuộc (bên giao và bên nhận), mà còn ở cấp trên là công ty trong vai trò điều chuyển vốn nội bộ. Cấp dưới: cả bên giao vốn và bên nhận vốn kế toán tương tự như trường hợp cấp vốnCấp trên: theo dõi chi tiết: 	Nợ 1361 –đơn vị nhận vốn điều chuyển	Có 1361 – đơn vị giao vốn Ví dụ Công ty ABC cấp vốn cho xí nghiệp 1 là đơn vị trực thuộc: Tiền mặt: 800trđ Nguyên vật liệu trị giá 100trđ. Ngoài ra, ABC cũng yêu cần XN1 chuyển 1 TSCĐ ở bộ phận bán hàng nguyên giá 200trđ, đã hao mòn 50trđ cho xí nghiệp 2 cũng trực thuộc ABC. Chi phí vận chuyển NVL và TSCĐ đều do XN1 trả bằng tiền mặt lần lượt là 1trđ và 2trđ.Định khoản các nghiệp vụ phát sinh tại 3 đơn vị.2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán bán hàng nội bộKhi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động và phân cấp của từng đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu:TH1: tại thời điểm đơn vị phụ thuộc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra bên ngoài (do đơn vị phụ thuộc không được phân cấp ghi nhận doanh thu), TH2: tại thời điểm chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho các đơn vị phụ thuộc (do đơn vị phụ thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu) – tương tự bán hàng cho đối tác bên ngoài2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán bán hàng nội bộTH1: Đơn vị phụ thuộc không được phân cấp ghi nhận doanh thuGiả sử kê khai và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở. CÔNG TY1- Khi xuất kho: lập PXK kiêm vận chuyển nội bộ, ghiNợ 1368 / Có 1564- Khi nhận được bảng kê, ghi nhận doanh thu, giá vốn:- Nợ 1368 Có 511 (giá bán) Có 33311- Nợ 632 / Có 1368 6- Khi nhận được tiềnNợ 111,112 / Có 1368 ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC2- Khi nhận hàng, lập PNK, ghi:Nợ 156 (theo giá vốn của cty) Có 3368 cty3- Khi bán hàng, xuất hóa đơn, ghi:Nợ 111,112,131 (giá bán có thuế) Có 3368 cty Đồng thời ghi:Nợ 3368 cty (giá vốn) / Có 156Sau đó lập bảng kê hàng hóa bán ra gửi về công ty.5- Khi nộp tiền bán hàng về công ty:Nợ 3368 / Có 111,112 2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán bán hàng nội bộTH2: Đơn vị phụ thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu và công ty ghi doanh thu ngay khi xuất hàng cho đơn vị phụ thuộcCông tyĐơn vị phụ thuộc1- Khi xuất hàng hóa bán ngay sử dụng HĐ(GTGT)- Nợ 1368 Có 511(DTBHNB) Có 333	- Nợ 632 Có 156	 2- Khi nhận được hàng và HĐ(GTGT)Nợ 156	Nợ 133 Có 3368 CTy 3- Khi bán ra bên ngoài: xuất HĐ(GTGT), ghi nhận DT và GVHB:- Nợ 111,112,131 Có 511 Có 33311 - Nợ 632 / Có 156 2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán bán hàng nội bộTH đặc biệt: Đơn vị phụ thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu. Nhưng công ty chỉ ghi doanh thu khi đơn vị phụ thuộc đã bán hàngCông tyĐơn vị phụ thuộc1- Khi xuất hàng hóa kèm HĐGTGT:Nợ 1368 Có 156 (giá xuất kho) Có 33311 4- Khi công ty nhận được thông báo đã bán được hàng ra ngoài, ghi nhận DT và GV:Nợ 1368 / Có 511 (giá bán nội bộ)Nợ 632 / Có 1368 Khi công ty nhận được tiền:Nợ 111,112 / Có 13682- Khi nhận hàng: Nợ 156 (giá bán nội bộ)Nợ 133 Có 3368 cty 3- Khi bán hàng ra bên ngoài: xuất hóa đơn ghi nhận DT và GV:- Nợ 111,112 Có 511 (giá bán ra ngoài) Có 33311 -Nợ 632 / Có 156 Sau đó thông báo về cho công ty.5- Khi nộp tiền về công ty:Nợ 3368 cty / Có 111,112 2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán giữa chủ đầu tư và BQLDA2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán giữa chủ đầu tư và BQLDA2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán các quan hệ thanh toán nội bộ khác liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh (tham khảo giáo trình)Trường hợp 1: Đơn vị trực thuộc (ĐVTT) không được phân cấp ghi nhận doanh thuTrường hợp 2: Đơn vị trực thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu nhưng không xác định kết quả kinh doanhTrường hợp 3: Đơn vị trực thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu và có xác định kết quả kinh doanh nhưng không tự phân phối lợi nhuận. Trường hợp 4: Đơn vị trực thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu, xác định kết quả kinh doanh sau thuế đồng thời tự thực hiện việc phân phối lợi nhuận 2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán các khoản thu hộ, chi hộBên thu hộBên nhờ thu hộ3368111, 112, 152131, 511, 515, 3411368Bên chi hộBên nhờ chi hộ111, 11213683368331, 341Căn cứ biên bản bù trừ phải thu phải trả nội bộ theo từng đơn vị: Nợ 3368 / Có 1368Ví dụ Cty ABC thu hộ xí nghiệp 1 tiền hàng XN1 đã bán chịu cho khách hàng tháng trước bằng TGNH 142 trđ.Xí nghiệp 2 mua chịu vật liệu trị giá 100 trđ, gồm VAT 10% đưa đến PX để sản xuất.Sau đó, ABC đã chuyển khoản trả hộ XN2 toàn bộ tiền mua vật liệu.Định khoản các nghiệp vụ phát sinh tại 3 đơn vị.2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán quan hệ nội bộ về nghĩa vụ tài chínhQuan hệ về phân phối lợi nhuận2.2 KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ NỘI BỘKế toán quan hệ nội bộ về nghĩa vụ tài chínhQuan hệ về phân phối quỹ doanh nghiệp2.3 THÔNG TIN PHẢI THU, PHẢI TRẢ NỘI BỘ TRÊN BCTCBCTC riêng ở công ty và đơn vị trực thuộcTK 1361 có số dư bên Nợ. Khi lập BCĐKT được trình bày bên phần “TSDH”, chỉ tiêu Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc. Đối với đơn vị cấp dưới, phần vốn cấp trên cấp được thể hiện trên số dư TK 3361 – Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh hoặc TK 4111- Vốn đầu tư của chủ sở hữu, khi lập BCĐKT được trình bày bên Nguồn vốn, lần lượt các chỉ tiêu “Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh” và chỉ tiêu “Vốn đầu tư của chủ sở hữu”Các TK 1362,1363,1368 có số dư bên Nợ, khi lập BCĐKT được trình bày bên phần Tài sản, chỉ tiêu Phải thu nội bộ ngắn hạn, Phải thu dài hạn nội bộ. Các TK 3362,3363,3368 số dư bên Có, khi lập BCĐKT trình bày bên Nguồn vốn, phần Nợ phải trả. chỉ tiêu: Phải trả nội bộ ngắn hạn và Phải trả nội bộ dài hạn2.3 THÔNG TIN PHẢI THU, PHẢI TRẢ NỘI BỘ TRÊN BCTCBáo cáo tài chính tổng hợp toàn doanh nghiệpTất cả các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc, hoặc tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con đều phải lập Báo cáo tài chính tổng hợp, nội dung này được trình bày ở các chương liên quan đến Báo cáo tài chính trong Giáo trình.TÓM TẮTKế toán các khoản PTPTNB trong phạm vi chương này chỉ trình bày mối quan hệ thanh toán của đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới với nhau. Trong đó cấp trên không phải là cơ quan quản lý, cấp dưới là các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc CY hoặc Tổng CT, có tổ chức công tác kế toán riêng.Ngoài quan hệ cấp phát vốn, cấp trên sử dụng TK 1361 và cấp dưới sử dụng TK 3361 hoặc TK 411, thì mọi quan hệ thanh toán nội bộ khác sử dụng TK 1362 1363,1368 tương ứng với các TK 3362, 3363 và 3368. Cuối kỳ phải kiểm tra, đối chiếu, bù trừ theo từng khoản của từng đơn vị.Kết thúc năm tài chính, đơn vị cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc phải lập BCTC tổng hợp để phản ánh tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của toàn bộ các đơn vị trong phạm vi quản lý của đơn vị cấp trên bao gồm đơn vị cấp trên và các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_toan_tai_chinh_iii_chuong_2_ke_toan_phai_thu_ph.pptx