Tài liệu Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Lê Văn Hoàng (Phần 1)

Tóm tắt Tài liệu Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Lê Văn Hoàng (Phần 1): ...005 ÷ 0,008, âäúi våïi bàng taíi coï âäü rung âiãûn tæì ε = 0,0035 ÷ 0,006, våïi caïc bàng taíi 2 äúng coï bäü rung thanh truyãön lãûch tám ε = 0,002 ÷ 0,005, âäúi våïi caïc bàng taíi ngàõn, khäng cán bàòng våïi chiãöu daìi dæåïi 10 m ε = 0,01). Naûp liãûu Naûp liãûu Thaïo liãûu Thaïo liã... äúng. Viãûc thu nháûn saín pháøm âæåüc thæûc hiãûn qua äúng goïp nàòm dæåïi mæïc trãn cuía pháön äúng xilanh.Thåìi gian nghëch âaío trong thiãút bë cuía saín pháøm thuyí phán khoaíng 6 ÷ 8 h. Hçnh 5.2. Thiãút bë nghëch âaío âæåìng coï thãø têch 500 m3: 1- Táúm âaïy bã täng cäút theïp; 2- Bä...ía caïc ä maûng loüc coï polyuretan âæåüc thæûc hiãûn bàòng phæång phaïp ræía trong næåïc laûnh khi buûi daûng khä hay trong næåïc áúm khi buûi åí daûng nhåït. Caïc bäü loüc cuäün tæû âäüng hoaìn haío hån âãø laìm saûch så bäü khäng khê træåïc khi cho vaìo caïc maïy neïn. 7.2.2. Bäü loüc tá...

pdf169 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 23/09/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tài liệu Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Lê Văn Hoàng (Phần 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 cháút 
læåüng cao, caïc baín coï thãø chuyãøn dåìi lãn, xuäúng doüc theo bäön. 
Maïy eïp loüc tæû âäüng daûng phoìng (hçnh 8.14) gäöm caïc baín loüc nàòm ngang, âæåüc 
phán bäø trãn, dæåïi, giæîa baín cäú âënh vaì baín eïp truû hæåïng nhåì sæû chuyãøn dëch cuía baín eïp. 
Âäüng cå âiãûn qua hãû thäúng cå cáúu laìm chuyãøn âäüng baín eïp. Khi haû caïc baín, giæîa 
chuïng taûo ra khe raînh khoaíng 45 mm, coìn caïc baín gäúi vaì baín eïp nàòm åí trãn vaì dæåïi coï 
caïc âoaûn äúng näúi bãn sæåìn, taûo ra caïc äúng goïp âãø cáúp huyãön phuì vaì dáùn pháön chiãút ra. 
Trong caïc raînh giæîa caïc khoang coï bàng taíi kheïp kên âæåüc vuäút vaíi loüc nhaîn hiãûu Ф våïi 
chiãöu daìy 1,5 ÷ 2 mm. Mäùi baín loüc âãöu coï læåïi phêa trãn, trãn læåïi laì bàng vaíi chæïa càûn 
taûo thaình, coìn dæåïi læåïi laì táúm maïng âãø thu pháön chiãút. Dæåïi táúm maïng laì maìng ngàn 
bàòng caosu âaìn häöi, nhåì âoï maì dæåïi aïp suáút cuía cäüt næåïc laìm cho cháút càûn bë neïn laûi. 
Khi làõp raïp bäü loüc giæîa caïc baín gáön nhau trong caïc khoang maïy seî taûo ra nhæîng 
raînh trãn bàng taíi âãø cáúp huyãön phuì, caïc raînh dæåïi luåïi âãø thaíi pháön chiãút, coìn giæîa caïc 
maìng vaì caïc táúm maïng − caïc raînh naûp næåïc âãø vàõt vaì eïp cháút càûn åí aïp suáút 1,5 MPa. 
Caïc khung baín coï låïp âãûm chàût bàòng caosu. 
Trong så âäö ngoaìi maïy loüc eïp coìn coï thuìng chæïa 2 âãø thu càûn huyãön phuì vaì dung 
dëch ræía tæì äúng goïp , thuìng chæïa dung dëch ræía 3, traûm båm næåïc 4, thuìng chæïa næåïc tæì 
phoìng taïi sinh 5, thuìng chæïa pháön chiãút âaî âæåüc ræía 6 , thuìng chæïa pháön loüc 7, traûm båm 
dáöu 8, thuìng chæïa huyãön phuì 9, traûm âiãöu khiãøn 10 vaì âaìi âiãöu khiãøn 11. 
Maïy eïp loüc hoaût âäüng nhæ sau: Cháút loíng canh træåìng cho vaìo caïc âoaûn äúng bãn 
sæåìn cuía äúng goïp, âäöng thåìi âãún caïc baín, taûi âáy cháút loíng âæåüc loüc, pháön loüc cho vaìo 
Hçnh 8.14. Så âäö thiãút bë loüc eïp 
tæû âäüng daûng phoìng: 
1- Loüc eïp; 2- Thuìng chæïa âãø thu
caïc cháút tæì caïc äúng goïp; 3- Thuìng
chæïa dung dëch ræía; 4- Traûm båm
næåïc; 5-Thuìng chæïa næåïc tæì phoìng
taïi sinh; 6- Thuìng chæïa pháön chiãút
âaî âæåüc ræía; 7- Thuìng chæïa pháön
chiãút; 8-Traûm båm dáöu; 9- Thuìng
chæïa huyãön phuì; 10- Traûm âiãöu
khiãøn; 11- Âaìi âiãöu khiãøn 
Cháút 
làõng
Næåïc
Cháút 
làõng 
Khäng khê 
Huyãön phuì
Cháút làõng âaî 
âæåüc ræía 
 165
thuìng chæïa, coìn càûn âæåüc giæî laûi trãn bãö màût vaíi loüc. Cháút loíng canh træåìng âæåüc taïch ra 
khoíi sinh khäúi, khi loüc vaì vàõt càûn åí aïp suáút 0,4 MPa thç thu âæåüc pháön loüc trong. Khi 
tàng aïp suáút vàõt cao hån âãún 0,8 MPa vaì giæî trong voìng 5 ÷ 6 phuït thç âäü áøm coìn laûi cuía 
càûn âaût 65 ÷ 70%. ÅÍ aïp suáút loüc 0,4 MPa khäng xaíy ra hiãûn tæåüng pháön loüc mang theo 
pha ràõn, coìn khi vàõt càûn dæåïi aïp suáút 0,8 MPa thç mäüt lêt pháön loüc chæïa mäüt læåüng cæûc 
âaûi 0,09 gam. Khi cáön thiãút, càûn træåïc khi vàõt coï thãø ræía qua vaì sau âoï eïp bàòng maìng 
ngàn hoàûc gia cäng bàòng khäng khê neïn. Naûp cháút loíng âãø ræía càûn vaìo maïy loüc eïp nhåì 
båm âàûc biãût, sau âoï cháút loíng tæû chaíy vaìo bçnh chæïa pháön loüc. 
Càûn âæåüc taûo ra trãn bàng taíi trong phoìng, bàng taíi bàõt âáöu chuyãøn âäüng cuìng våïi 
càûn thoaït ra ngoaìi theo khe håí âæåüc taûo ra (âãún 45 mm) giæîa caïc baín khi ngæìng naûp 
huyãön phuì vaì thaíi pháön loüc. Khi bàng taíi chuyãøn âäüng, càûn âæåüc chuyãøn ra tæì khoaíng 
khäng gian giæîa caïc baín vaì âæåüc thaïo ra tæì hai hæåïng. Ræía vaíi bàòng næåïc laûnh duìng voìi 
phun dæåïi aïp suáút 0,3 MPa vaì caûo saûch. Sau khi laìm saûch bàng taíi, caïc baín loüc âæåüc eïp 
chàût vaì chu kyì âæåüc làûp laûi. 
Baíng 8.5. Âàûc træng kyî thuáût cuía caïc maïy loüc eïp tæû âäüng daûng phoìng 
Caïc chè säú 2,5H 5H 10H 25H 50H 
Diãûn têch bãö màût loüc, m2 
Säú caïc baín loüc 
Kêch thæåïc vaíi loüc, mm 
 daìi 
 räüng 
Cäng suáút âäüng cå cho cå 
cáúu eïp caïc baín, kW 
Cäng suáút âäüng cå cho cå 
cáúu chuyãøn dåìi bàng taíi, kW 
Cäng suáút âäüng cå âãø båm 
dáöu, kW 
Cäng suáút âäüng cå âãø båm 
næåïc, kW 
Kêch thæåïc cå baín, mm 
Khäúi læåüng, kg 
2,5 
6 
17000 
700 ÷750 
3 
1,5 
17 
2660× 
×1760× 
×2750 
4800 
5 
6 
20000 
845 ÷ 920 
5,5 
1,5 
17 
3375× 
×2000× 
×2780 
6900 
10 
12 
35000 
845 ÷920 
5,5 
3 
1,5 
17 
3375× 
×2000× 
×3525 
8670 
25 
16 
50000 
1100÷1200 
7,5 
3 
22 
3780× 
×1250× 
×4240 
14300 
50 
20 
70000 
1450 
10 
5,5 
22 
5000× 
×2930× 
×5550 
23300 
8.4.3. Læûa choün vaì tênh toaïn caïc maïy loüc 
Khi læûa choün caïc maïy loüc, ngæåìi ta càn cæï vaìo tênh cháút hoaï lyï cuía huyãön phuì, 
nhæîng yãu cáöu tinh chãú pháön loüc vaì càûn, âäü áøm cuía cháút càûn thu âæåüc, tênh liãn tuûc cuía 
quaï trçnh vaì säú læåüng caïc cäng âoaûn, caïc chè säú kyî thuáût - kinh tãú, nàng suáút... Nhåì caïc 
 166
chè säú trung bçnh maì coï thãø choün gáön âuïng daûng thiãút bë cáön thiãút âãø loüc huyãön phuì. Caïc 
chè säú trung bçnh âæåüc nãu trong baíng 8.6. 
Nàng suáút âån vë cuía maïy loüc eïp tæû âäüng daûng phoìng khi näöng âäü cuía pha ràõn 
trong huyãön phuì 4 ÷ 7 g/l âaût gáön 1000 l/(m2⋅h), aïp suáút laìm viãûc −1,2 MPa. 
Så âäö vaì trçnh tæû tênh toaïn thiãút kãú maïy loüc phuû thuäüc vaìo daûng vaì nhæîng âàûc âiãøm 
kãút cáúu cuía maïy loüc, cuîng nhæ vaìo chãú âäü laìm viãûc cuía chuïng. 
Baíng 8.6.Caïc chè säú hoaût âäüng trung bçnh cuía maïy loüc. 
Caïc chè säú xaïc âënh phæång phaïp loüc 
vaì choün maïy loüc 
Maïy loüc 
bàng taíi 
Maïy loüc chán 
khäng daûng 
thuìng quay 
Maïy loüc eïp 
tæû âäüng 
daûng phoìng 
Diãûn têch bãö màût loüc, m2 
Nàng suáút âån vë theo pháön loüc khi loüc caïc 
huyãön phuì khaïc nhau, m3/(m2.h) 
 Coï caïc cháút kãút tinh 
 Coï caïc cháút kãút tinh vaì khäng âënh hçnh 
 Coï caïc tãú baìo vi khuáøn hay antinomixet 
 Coï caïc mixen náúm mäúc 
Caïc chè säú hoaût âäüng vãö kinh tãú, kyî thuáût khi 
haìm læåüng pha ràõn trong huyãön phuì, g/l 
 dæåïi 5 (1) 
 dæåïi 10 (1) 
 dæåïi 150 
 cao hån 150 
Thu nháûn pháön loüc tinh 
Ræía càûn 
Caïc cuûm maïy loüc âæåüc chãú taûo bàòng theïp 
chëu axit hay bàòng titan 
Boüc caosu caïc cuûm riãng biãût 
âãún 10 
- 
0,15 ÷0,4 
0,15 ÷ 0,4 
0,5 ÷ 2,0 
trung bçnh 
trung bçnh 
cao 
trung bçnh 
tháúp 
trung bçnh 
trung bçnh 
trung bçnh 
âãún 40 
2 ÷4 
0,1 ÷0,2 
0,1 ÷ 0,2 
0,5 ÷ 1,0 
trung bçnh 
trung bçnh 
trung bçnh 
cao 
trung bçnh 
cao 
cao 
trung bçnh 
âãún 50 
4 ÷8 
0,2 ÷0,5 
0,2 ÷ 0,5 
1,0 ÷ 4,0 
trung binh 
cao 
trung bçnh 
tháúp 
cao 
trung bçnh 
tháúp 
tháúp 
Ghi chuï: (1) Khi sæí duûng caïc cháút loüc phuû. 
Nàng suáút cuía caïc maïy loüc hoaût âäüng tuáön hoaìn phuû thuäüc vaìo thåìi gian cuía táút caí 
caïc cäng âoaûn tham gia vaìo chu trçnh loüc. 
Thåìi gian cuía mäüt chu kyì loüc: 
 T = τl + τr + τp 
trong âoï: τl, τr , τP - tæång æïng våïi thåìi gian loüc riãng, ræía càûn, dåî taíi vaì chuáøn bë maïy 
moïc âãø loüc, s. 
Nàng suáút Q (m3/h) cuía maïy loüc âæåüc tênh xuáút phaït tæì thãø têch huyãön phuì naûp vaìo 
loüc , ta coï: 
 167
T
VQ 3600= 
V - læåüng huyãön phuì naûp vaìo, m3. 
Nãúu täúc âäü trung bçnh v [m3/(m2⋅h)] (täúc âäü cuía pháön loüc qua låïp loüc hay qua táúm 
loüc) vaì diãûn têch bãö màût loüc F (m2) âãöu âaî biãút, thç nàng suáút cuía bäü loüc: 
 vFQ = 
Täúc âäü loüc trung bçnh dao âäüng trong giåïi haûn 0,25 ÷ 0,9 m3/(m2⋅h). 
Säú læåüng phoìng cáön thiãút n trong caïc maïy loüc kiãøu phoìng coï thãø âæåüc xaïc âënh 
theo cäng thæïc: 
 n = 
f
F 
f - diãûn têch bãö màût loüc mäüt phoìng, m2: 
 ( )222 baf −= 
åí âáyï: a - caûnh vuäng cuía baín hay khung theo kêch thæåïc ngoaìi cuìng, m. 
 b - bãö räüng bãö màût tiãúp xuïc cuía baín hay khung, m. 
Bãö räüng cuía phoìng låïn hån låïp càûn, trong træåìng håüp ngæåüc laûi cáön thiãút tàng säú 
læåüng phoìng. Aïp suáút loüc coï thãø thay âäøi trong phaûm vi − tæì 0,1 ÷ 0,2 âãún 0,7 ÷0,8 MPa 
vaì låïn hån, âæåüc xaïc âënh bàòng phæång phaïp thæûc nghiãûm. 
Caïc giaï trë læûc P1 (MN) cuía aïp suáút cháút loíng lãn baín vaì læûc P2 (MN) cuía aïp suáút 
lãn diãûn têch tiãúp xuïc giæîa baín vaì khung seî tæång æïng: 
 P1 = F1Pâ vaì P2 = FtPt 
trong âoï: Fl - diãûn têch bãö màût baín maì cháút loíng âæåüc loüc trãn âoï, m2; 
Pd - aïp suáút cháút loíng khi loüc, Pâ = 0,1 ÷ 0,4 MPa ; 
Ft - diãûn têch bãö màût tiãúp xuïc giæîa baín vaì khung, m2; 
Pt - aïp suáút täúi thiãøu lãn bãö màût tiãúp xuïc, cáön thiãút âãø bêt kên chäø näúi giæîa baín 
vaì khung, MPa. 
Âaûi læåüng ban âáöu âãø tênh cå cáúu neïn laì læûc 21 PPP +≥ . 
Âãø cho caïc màût bêch tiãúp xuïc theo hai màût phàóng giäúng nhau, dt PP ≥ . 
Âãø cho maïy loüc chán khäng daûng thuìng quay taïc duûng liãn tuûc, thç thåìi gian toaìn 
bäü mäüt chu kyì loüc (s) laì: 
( ) ( )rlrl mmmT ++= ττ 
trong âoï: τl vaì τr - thåìi gian loüc riãng vaì thåìi gian ræía càûn, s; 
 168
m, ml vaì mr - tæång æïng våïi säú khoang chung, säú khoang trong vuìng loüc vaì 
trong vuìng ræía. Âaûi læåüng m, ml vaì mr- thæåìng cho hoàûc nháûn âæåüc 
theo säú liãûu thê nghiãûm. 
Nãúu diãûn têch bãö màût loüc âæåüc tênh qua F(m2) vaì nàng suáút âån vë cuía maïy loüc qua 
q (m3/m2), thç læåüng cháút loüc thu âæåüc sau mäüt chu kyì laì: qF (m3), coìn nàng suáút mäüt giåì 
cuía maïy loüc (m3/h) laì: 
T
qFQ 3600= 
Coï thãø xaïc âënh mæïc âäü cháút liãûu huyãön phuì ϕ cuía thuìng quay theo thåìi gian 
loüc τl(s): 
T
lτϕ = 
Säú voìng quay cuía thuìng maïy loüc chán khäng, voìng/phuït: 
T
n 60= 
8.5. THIÃÚT BË TUYÃØN NÄØI 
Quaï trçnh taïch caïc tiãøu pháön ràõn, nhoí cuía huyãön phuì dæûa vaìo khaí nàng dênh vaìo 
boüt khäng khê cuía chuïng vaì näøi lãn trãn, khi táûp trung laûi thaình vaïng âæåüc goüi laì tuyãøn 
näøi. Phæång phaïp taïch naìy coï hiãûu quaí nháút trong saín xuáút náúm men. Khi caïc boüt khäng 
khê näøi lãn taûo nãn mäüt låïp vaïng häùn håüp (gäöm caïc boüt khäng khê chæïa náúm men vaì mäüt 
læåüng nhoí cháút loíng canh træåìng) vaì cháút loíng canh træåìng ngheìo cháút dinh dæåîng. ÅÍ 
låïp trãn näöng âäü náúm men cao hån khoaíng 4 ÷ 6 láön so våïi näöng âäü cháút loíng canh 
træåìng ban âáöu. 
ÆÏng duûng tuyãøn näøi trong saín xuáút náúm men cho pheïp giaím læåüng maïy phán ly, 
giaím âaïng kãø tiãu hao nàng læåüng vaì baío âaím tênh liãn tuûc cuía quaï trçnh cäng nghãû. 
Quaï trçnh tuyãøn näøi náúm men phuû thuäüc vaìo sæû tàng læåüng ion kaly trong cháút loíng canh 
træåìng, sæû âæa vaìo caïc cháút hoaût hoaï bãö màût, cuîng nhæ vaìo haìm læåüng lignosunfonat 
trong dung dëch sunfit. Khi coï màût caïc axit beïo cao phán tæí trong cháút loíng ban âáöu thç 
khaí nàng tuyãøn näøi cuía náúm men bë giaím xuäúng âaïng kãø. 
Tyí säú giæîa näöng âäü sinh khäúi trong huyãön phuì láúy ra tæì maïy tuyãøn näøi vaì näöng âäü 
sinh khäúi trong mäi træåìng ban âáöu âæåüc goüi laì hãû säú tuyãøn näøi. Giaï trë cuía hãû säú tuyãøn 
näøi phuû thuäüc vaìo âäü nhåït cuía mäi træåìng vaì âæåüc tàng lãn khi tàng thåìi gian làõng vaïng. 
Trong âiãöu kiãûn saín xuáút, hãû säú tuyãøn näøi thæåìng láúy bàòng 4 ÷ 6. Tàng hãû säú tæïc laìm 
giaím nàng suáút cuía thiãút bë tuyãøn näøi. 
 169
Bäü tuyãøn näøi laì thiãút bë âãø cä náúm men coï thãø âæåüc phán loaûi theo phæång phaïp 
baío hoaì khäng khê cuía cháút loíng vaì theo kãút cáúu. 
Theo phæång phaïp baîo hoaì canh træåìng ban âáöu cuía cháút loíng bàòng khäng khê, 
caïc bäü tuyãøn näøi âæåüc chia ra laìm ba nhoïm. Nhoïm thæï nháút thuäüc caïc loaûi thiãút bë maì 
cháút loíng cuía canh træåìng træåïc khi tuyãøn âæåüc baîo hoaì khäng khê så bäü dæåïi aïp suáút dæ 
gáön bàòng 0,7 MPa træåïc khi taûo thaình caïc boüt khäng khê trong dung dëch coï âæåìng kênh 
0,01 ÷ 0,1 mm vaì gia cäng tiãúp theo åí aïp suáút khê quyãøn hay chán khäng khäng låïn làõm. 
Nhoïm thæï hai thuäüc caïc loaûi thiãút bë maì sæû tuyãøn näøi âæåüc thæûc hiãûn bàòng khäng khê 
phán taïn. Khäng khê naûp vaìo cháút loíng nhåì caïc cå cáúu phuû, biãún thaình boüt coï âæåìng 
kênh 1 mm. Âæåìng kênh boüt khäng khê låïn khäng cho pheïp âaût âæåüc nàng suáút cao vaì 
laìm täøn tháút náúm men trong cháút loíng canh træåìng. Nhoïm thæï ba thuäüc loaûi maïy tuyãøn 
näøi chaûy âiãûn. Âoï laì nhæîng thiãút bë coï hiãûu quaí nháút, vç hydro vaì oxy åí daûng boüt nhoí coï 
âæåìng kênh âãún 0,05 mm âæåüc taïch ra trãn caïc âiãûn cæûc åí trong maïy. Nhæng phæång 
phaïp naìy âoìi hoíi nghiãn cæïu nhæîng cå cáúu phuû âãø âaím baío phoìng näø cuía quaï trçnh, âãø 
laìm saûch bàòng cå hoüc caïc âiãûn cæûc bë nhanh báøn... 
Theo kãút cáúu, caïc bäü tuyãøn näøi âæåüc chia thaình nhæîng thiãút bë hçnh noïn nàòm 
ngang, xilanh âæïng, mäüt mæïc våïi cäúc trong, hai mæïc. 
Âãø laìm saûch caïc doìng næåïc nhåì tuyãøn näøi bàòng khäng khê phán taïn ngæåìi ta sæí 
duûng caïc thiãút bë cå hoüc, cå - khê neïn vaì tuyãøn näøi bàòng khê neïn. 
Chuïng ta seî khaío saït kãút cáúu cuía mäüt säú daûng maïy tuyãøn näøi. Thiãút bë mäüt mæïc 
daûng xy lanh âãø tuyãøn näøi náúm men nhåì khäng khê hoaì tan laì loaûi thiãút bë tuyãøn näøi phäø 
biãún vaì âån giaín nháút. 
 Thiãút bë tuyãøn näøi mäüt mæïc bàòng khê neïn. Thiãút bë tuyãøn näøi laì mäüt bäü chæïa daûng 
xilanh coï sæïc chæïa 160 m3 vaì duìng âãø cä náúm men thu âæåüc trãn mäi træåìng hydrat 
cacbon. Thiãút bë (hçnh 8.15) gäöm voí ngoaìi 2 våïi âaïy phàóng vaì cäúc trong 1 cuîng âäöng 
thåìi laì bäü pháûn thu goïp boüt. Khäng gian voìng xilanh giæîa voí vaì bäü pháûn thu goïp boüt 
chia ra laìm nàm lä bàòng caïc maìng ngàn. Khäng khê âæåüc thäøi vaìo caïc lä qua caïc bäü 
thäng gioï 6 vaì boüt taûo thaình bë dáûp tàõt nhåì bäü dáûp boüt cå hoüc 3. Bäü dáùn âäüng 4 laìm quay 
bäü dáûp boüt, thaíi cháút loíng canh træåìng âaî âæåüc sæí duûng qua cæía chàõn næåïc 7 cuía lä IV. 
Thiãút bë tuyãøn näøi hoaût âäüng nhæ sau: cháút loíng canh træåìng ban âáöu âæåüc baío hoaì 
så bäü khäng khê cho vaìo lä I (chiãúm 2/3 thãø têch thiãút bë tuyãøn näøi) tæì thiãút bë nghiãön 
mën náúm men. Trong lä naìy thu âæåüc 80% náúm men so våïi cháút loíng ban âáöu. Sau âoï 
cháút loíng âæåüc chuyãøn vaìo caïc lä II-V qua pháön dæåïi cuía lä, caïc maìng ngàn cuía lä 
khäng tiãúp âaïy thiãút bë. Bäü thäng gioï âáøy khäng khê bäø sung vaìo caïc lä naìy, cho pheïp 
thu âæåüc 10,5 vaì 2% náúm men tæång æïng tæì caïc lä trãn. Boüt âæåüc taûo ra tæì táút caí caïc lä 
 170
traìn vaìo cäúc - bäü pháûn thu goïp boüt, taûi âáy bäü dáûp boüt seî dáûp tàõt. Bäü dáûp boüt laì mäüt caïi 
âéa âæåìng kênh 500 mm coï caïc gåì hæåïng tám, âæåüc phán bäø trãn truûc âæïng quay våïi säú 
voìng1460 voìng/phuït. Naûp nhuî tæång cuía cháút laìm tan boüt vaìo âéa. Khi phun, nhuî tæång 
seî tiãúp xuïc täút våïi boüt. Náúm men cä âæåüc taûo thaình vaì làõng xuäúng âaïy cuía cäúc trong, 
duìng båm âáøy qua bäü taïch khê âãún caïc maïy phán ly âãø tiãúp tuûc cä náúm men. 
Hçnh 8.15. Maïy tuyãøn näøi mäüt mæïc bàòng khê neïn: 
1- Cäúc trong; 2- Voí thiãút bë; 3- Bäü dáûp boüt cå hoüc; 4- Dáùn âäüng; 
 5- Thuìng chæïa cháút dáûp boüt; 6- Bäü thäng gioï; 7- Cæía chàõn næåïc 
Cháút loíng canh træåìng
Pháön cä âàûc 
cháút men 
Pháön cä âàûc 
cháút men Vaìo äúng thoaït
A-A
D
un
g 
dë
ch
 c
an
h 
træ
åìn
g 
62
00
Cháút phaï boüt 
Khäng khê 
Dung dëch canh træåìng 
âaî âæåüc sæí duûng 
Khäng khê 
Khäng khê
4 5
 171
Nàng suáút cuía thiãút bë tuyãøn näøi tênh theo huyãön phuì náúm men ban âáöu bàòng 140 
÷180 m3/h; tyí troüng boüt trong voìng khäng gian -200 ÷ 250 kg/m3; tyí troüng huyãön phuì 
náúm men - 1020 ÷ 1040 kg/m3; nàng suáút âån vë 1 m3 voìng khäng gian - 2,8 ÷ 3,2 m3/h 
(theo huyãön phuì náúm men). Thãø têch khäng khê chiãúm trong huyãön phuì 55 ÷ 65%, thåìi 
gian coï màût cuía mäi træåìng trong thiãút bë - 8 ÷ 12 ph, chiãöu cao cäüt cháút loíng ban âáöu 
trong caïc lä − 0,7 ÷ 0,9 m. 
Caïc thiãút bë tuyãøn näøi mäüt mæïc våïi sæïc chæïa 100 m3 coï nàng suáút 105 ÷ 120 m3/h. 
Thiãút bë tuyãøn näøi duìng cå - khê neïn. Loaûi naìy âæåüc duìng âãø laìm saûch caïc doìng 
næåïc vaì caïc dung dëch chæïa mäüt læåüng låïn caïc taûp cháút vaì caïc cháút báøn trong quaï trçnh 
saín xuáút. So våïi caïc loaûi thiãút bë tuyãøn näøi duìng cå hoüc, thiãút bë tuyãøn näøi duìng cå - khê 
neïn coï kãút cáúu âån giaín hån, khäng khê âæåüc phán taïn trong thiãút bë nhåì bäü thäng gioï 
hçnh noïn, tiãu thuû nàng læåüng âiãûn êt hån loaûi duìng cå hoüc; thãø têch cuía khäng khê âæåüc 
dáùn vaìo dung dëch luän biãún âäøi trong mäüt giåïi haûn låïn. 
Thiãút bë tuyãøn näøi duìng cå - khi neïn âæåüc trçnh baìy trãn hçnh 8.16. Cháút loíng cho 
vaìo tinh chãú âæåüc âáøy vaìo khäng gian giæîa caïc caïnh cuía stato 3 laìm quay caïnh quaût 4. 
Khäng khê vaìo vuìng haû aïp trãn baïnh quaût âæåüc khuáúy träün maûnh våïi cháút loíng. Boüt taûo 
thaình båíi caïc tiãøu pháön taûp cháút vaì khäng khê, âæåüc thaïo ra nhåì duûng cuû thaïo boüt daûng 
quay 1 vaìo maïng 2, taûi âáy boüt bë phaï våî vaì âæåüc âæa âãún cäng âoaûn laìm trong hay 
tuyãøn näøi láön 2. Bãö màût bãn trong cuía thiãút bë âæåüc boüc caosu. Nàng suáút cuía thiãút bë tæì 
100 âãún 200 m3/h, thåìi gian tuyãøn näøi − tæì 3,4 âãún 1,7 ph. 
Âãø tàng nàng suáút thiãút bë tuyãøn näøi duìng cå − khê neïn vaì cháút læåüng tuyãøn, caïc 
thiãút bë âæåüc làõp thaình täø håüp, gäöm 5 ÷ 6 maïy. Boüt tæì caïc thiãút bë tuyãøn näøi âæåüc âæa 
vaìo caïc bäü làõng nàòm ngang âãø dáûp tàõt. Nàng suáút cuía caïc loaûi thiãút bë trãn âãún 1000 
m3/h, thåìi gian tuyãøn näøi khäng quaï 10 ph, hiãûu suáút laìm saûch næåïc khoíi nhæîng pháön tæí 
lå læíng âaût âãún 90%. 
Hçnh 8.16. Thiãút bë tuyãøn näøi duìng cå - khê neïn 
BoütNæåïc trong
Khäng khê
Häøn håüp khê - khäng khê
4 3
2
Cháút loíng saûch
 172
Caïc thiãút bë tuyãøn näøi duìng khê neïn âæåüc sæí duûng âãø laìm saûch næåïc khoíi caïc taûp 
cháút hoaût hoaï bãö màût (CHHBM) bàòng khäng khê khi phán taïn. Thiãút bë tuyãøn näøi duìng 
næåïc chæïa caïc cháút hoaût hoaï bãö màût dæûa trãn viãûc sæí duûng caïc tênh cháút CHHBM âãø táûp 
trung trãn bãö màût giåïi haûn næåïc − khäng khê vaì trãn bãö màût cuía boüt khäng khê âæåüc âæa 
vaìo næåïc. Tàng ngáûm khê cuía næåïc laìm tàng täúc âäü quaï trçnh vaì laìm táûp trung CHHBM 
trong låïp boüt. Thiãút bë tuyãøn näøi duìng cå- khê neïn cuîng âäöng thåìi âæåüc sæí duûng trong 
caïc hãû thäúng laìm saûch thãm caïc doìng næåïc âaî âæåüc laìm saûch bàòng phæång phaïp sinh 
hoüc, âãø loaûi nhæîng pháön thæìa cuía CHHBM ra khoíi chuïng. 
Thiãút bë tuyãøn näøi âãø laìm saûch thãm caïc doìng næåïc âaî âæåüc laìm saûch bàòng phæång 
phaïp sinh hoüc âæåüc mä taí trãn hçnh 8.17. Tiãu hao khäng khê 5 m3 cho 1 m3 næåïc âaî 
âæåüc laìm saûch ban âáöu. Thåìi gian tuyãøn näøi 20 ÷ 30 ph, cæåìng âäü thäøi khê 35 ÷ 40 
m3/( m2⋅h) khi chiãöu cao cuía låïp cháút loíng trong phoìng - 3 m. Sæí duûng quaût ly tám âãø 
taïch boüt. Quaût hoaût âäüng 4 ÷ 5 ph, coìn sau âoï tàõt 5 ÷ 6 ph. Trong boüt âæåüc taïch ra chæïa 
500 ÷ 800 mg/l CHHBM. 
Thiãút bë tuyãøn näøi hai phoìng bàòng cå hoüc âæåüc trçnh baìy trãn hçnh 8.18. Næåïc âãø 
laìm saûch cho vaìo buäöng ngàn 1, sau âoï vaìo baïnh quaût quay 4 trong stato 3 cuía phoìng 
âáöu. Næåïc saûch tæì phoìng âáöu âæåüc âáøy vaìo buäöng ngàn traìn 2. Mæûc næåïc trong phoìng 
âæåüc âiãöu chènh nhåì maïng næåïc. Tæì phoìng ngàn 2, næåïc âæåüc âáøy âãún baïnh quaût cuía 
phoìng thæï hai, tæì âoï næåïc âæåüc laìm trong thoaït ra. 
Thiãút bë tuyãøn näøi bàòng khäng khê phán taïn coï hiãûu quaí nháút khi laìm saûch caïc 
doìng næåïc chæïa nhæîng pháön tæí lå læíng daûng phán taïn thä coï khaí nàng tuyãøn näøi täút. Caïc 
håüp cháút cå hoüc cuía nhuî tæång dáöu moí, måî, cháút beïo nhanh choïng máút tênh äøn âënh 
thuäüc caïc doìng trãn. 
Næåïc saûch 
Khäng khê neïn 
Khäng khê
Boüt
Næ
åïc
 tr
on
g 
Khäng khê 
Hçnh 8.17. Thiãút bë tuyãøn näøi 
duìng khê neïn 
Hçnh 8.18. Thiãút bë tuyãøn näøi 
hai phoìng bàòng cå hoüc 

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_cac_qua_trinh_va_thiet_bi_cong_nghe_sinh_hoc_le_van.pdf