Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam

Tóm tắt Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam: ...ác đặc điểm và vai trò to lớn của nền kinh tế xanh: - Ghi nhận giá trị và vai trò của đầu tư vào vốn tự nhiên. - Là trụ cột để giảm đói nghèo. - Tạo ra việc làm và cải thiện công bằng xã hội. - Sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. - Khuyến ... túc xem xét và áp dụng. 2.2. Thực trạng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nƣớc EU 2.2.1. Lộ trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh Liên minh châu Âu EU và các quốc gia thành viên tập trung vào các hành động có thể tạo thành cơ sở của một lộ trình cho nền kinh tế xanh và đề xuất một ...của nền kinh tế yếu, hiệu quả thấp, sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội chưa thực sự bền vững, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc nhiều vào yếu tố “ đầu vào” truyền thống, nhất là vốn và khai thác tài nguyên. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần hƣớng tới nền kinh tế xan...

pdf17 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002104.pdf
Ebook liên quan